Hyperthyroidism and Thyrotoxicosis

.: PREFACE
ÖN SÖZ
PREFACE
Prof. Dr. Refik TANAKOL
Amerikan Hastanesi, Endokrinoloji, Diyabet ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
Article Language: TR
Türkiye Klinikleri'nin bu kitabı klinik uygulamada sık rastlanan ve çok önemli bir konuya, yani tirotoksikoz ve hipertiroidiye ayrılmıştır. Bu durumlara yol açan pek çok hastalık vardır. Günümüzde özellikle onkoloji alanında yeni tedaviler, örneğin multikinaz inhibitörleri ve immun-check point inhibitörleri devreye girmekte ve bu ilaçlarla son derece başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Ancak bu ilaçların yan etkisi olarak tiroid fonksiyon bozuklukları ve endokrin hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Bu gelişmeler endokrinoloji uzmanları dışında birçok branşın da tiroid hastalıkları ve endokrin sistem bozuklukları konusunda farkındalıklarını artırmalarını gerekli kılmaktadır. Bu sebeplerle tirotoksikoz ve hipertiroidilere ayırdığımız bu kitabın büyük ilgi göreceği kanısındayız.

Tirotoksikoz ve hipertiroidinin aynı anlama gelmediğini bilmek gerekir. Tirotoksikoz denildiğinde serum serbest T4 ve serbest T3 konsantrasyonlarının arttığı ve buna bağlı olarak metabolizmanın hızlandığı bir sendromdan bahsedilmiş olur. Tirotoksikozda bizzat tiroid glandının aşırı fonksiyon göstermesi gerekmez. Buna karşılık hipertiroidi denildiğinde, tiroid glandının bizzat kendisinin tiroid hormon sentezi ve sekresyonu yaptığı ve bu durumun devamlılık arzettiği hastalıklar anlaşılmaktadır. Tirotoksikoza örnek olarak tiroiditler ve ekzojen aşırı tiroid hormon kullanımı verilebilir. Buna karşılık Basedow Graves hastalığı, toksik multinodüler guvatr, toksik adenom gibi durumlar hipertiroidiye yol açarlar. Tirotoksikozlarda klinik belirti ve bulgular genel olarak sebebe bağlı olmaksızın benzerdir. Hastalığın süresi, tiroid glandının şekli ve büyüklüğü, Basedow Graves hastalığında olduğu gibi ekstratiroidal bulgular hipertiroidinin sebebini ortaya koyabilir. Tiroiditlerde semptomlar birkaç haftadır mevcutken, Graves hastalığında bu süre aylarla ölçülebilir. Özellikle ağrılı subakut tiroiditte hastalar semptomların başladığı günü dahi net olarak söyleyebildiği hâlde, hipertiroidili hastalar çarpıntı, yorgunluk gibi semptomlarını başka nedenlere bağlayarak daha geç başvuruda bulunurlar. Bitkinliklerini ailevi problemlere, dispne ve çarpıntılarını düzenli egzersiz yapmamağa bağlayarak doktor başvurularını uzunca bir süre erteleyebilmektedirler. Karşılaştığımız her hastada tiroidhormon fazlalığının nedenini bulup ortaya çıkarmak zorundayız. Çünkü herbirinin prognozu ve tedavisi birbirinden çok farklıdır. Hipertiroidi ve tirotoksikozlar aşikar belirtiler verebileceği gibi, subklinik bir seyir de gösterebilirler. Özellikle hipertiroidiler zamanında tanınıp tedavi edilmediğinde hayatı tehdit eden ağır klinik tablolara yol açabilirler. Semptom ve belirtilerin ortaya çıkışı hastanın yaşı, birlikte bulunan hastalıklar ve hipertiroidinin süresi ile ilgili olabilmektedir. Özellikle yaşlı hastalarda semptomlar daha az ve daha silik olmaktadır. Gençlerde sempatik sistem aktivasyonu daha ön planda olduğu halde, yaşlı hastalarda kardiyovasküler semptomlar, atrial fibrilasyon, dispne, konjestif kalp yetmezliği gibi belirtiler daha belirgindir. Yaşlılarda apatetik tirotoksikoz denilen durumla karşılaşılmaktadır. Klinik olarak hipertiroidi ve tirotoksikozdan şüphelenilen durumlarda elimizdeki laboratuvar imkânları ile tanı ve ayırıcı tanıya gidebiliriz. Hipertiroidi-tirotoksikoz ayırımı yapmada bize ençok yardımcı olan yöntemin, tiroidin radyoaktif iyod tutma kapasitesini ölçmek olduğunu söylemek gerekir. Ancak bazen tiroid testleri çelişkili sonuçlar verebilmekte, klinisyen tecrübesini de kullanarak bunları doğru yorumlamak suretiyle gerçek tanıya ulaşabilmektedir. Hipertiroidinin tedavisinde elimizde etkin seçenekler bulunmakta; hastanın klinik durumuna göre antitiroid ilaçlar, radyoaktif iyot, cerrahi girişim gibi yöntemleri uygulamaktayız. Tirotoksikozların çoğunda ablatif tedavilerden kaçınmaktayız. Bu tedavi yöntemlerinin her birinin ayrı ayrı avantaj ve dezavantajlarını, etkinlik ve yan etki profilini bilmek zorundayız.

Konularına son derece hâkim olan değerli endokrinologların katkıları ile hipertiroidi ve tirotoksikoza sebep olan durumlar, bu kitapta ayrı başlıklar altında gözden geçirilmiştir. Bu kitabın hazırlanmasında emekleri geçen değerli endokrinolog arkadaşlarıma ve bu önemli konuya yer verdikleri için Türkiye Klinikleri'nin değerli yöneticilerine teşekkürü bir borç bilirim. Bu vesileyle COVID-19 pandemisi döneminde canları pahasına bir karşılık beklemeksizin tüm güçleriyle hastalarını kurtarmaya çalışan meslektaşlarıma ve sağlık çalışanlarına sonsuz sevgi ve saygılarımızı sunuyor ve eğer onlara bir katkı verebilmişsek kendimizi mutlu hissedeceğimizi bildirmek istiyorum.

Prof. Dr. Refik TANAKOL
Editör
This book of Türkiye Klinikleri has been devoted to a very common and important subject, namely thyrotoxicosis and hyperthyroidism which have multiple causes. Today new therapeutic modalities have evolved in the area of oncology including multikinase inhibitors and immune check-point inhibitors which have opened a new era in the treatment of various cancers. On the other hand, these agents cause distinct thyroid and endocrine disorders , including hyperthyroidism and thyrotoxicosis. This necessitates awereness of thyroid diseases among the oncologists and many other branches of medicine other than endocrinologists. For these reasons this book of Türkiye Klinikleri will arouse much interest in many specialities practising in various areas of medicine.

The terms thyrotoxicosis and hyperthyroidism are generally used as synonyms, which should not be the case. Thyrotoxicosis is the clinical syndrome that results when tissues are exposed to high levels of free thyroxin or free triiodothyronine, or both, that cause generalized acceleration of metabolic processes. In most instances thyrotoxicosis is due to causes such as excessive ingestion of thyroid hormone or thyroiditis. On the other hand, hyperthyroidism means maintained hyperactivity of the thyroid gland, which synthesizes and secretes excessive amounts of thyroid hormones. Some examples of hyperthyroidism are Basedow Graves disease, toxic adenoma and toxic multinodular goiter. The clinical manifestations of thyrotoxicosis and hyperthyroidism are similar independent of the cause. However, some features of the clinical course and some clinical signs may provide clues to the diagnosis of the cause. For instance duration of the symptoms, findings in the physical examination such as shape of the thyroid or extrathyroidal manifestations like ophtalmopathy may lead to the final diagnosis. Patients with subacute thyroiditis may remember the date of onset of symptoms and they usually have had the symtoms not more than a few weeks. However, those with Graves disease have had symptoms for several months, and they relate their fatigue to psychological reasons and breathlessness to their sedantary lifestyle. An attempt should be made to determine the cause of thyrotoxicosis and hy perthyroidism in all patients, because every single patient will need individualized treatment and has different prognosis. While many patients have overt clinical and biochemical disease, some cases may have subclinical disease. When hyperthyroidism is not diagnosed in the early stages of the disease, life-threatening complications may occur. The onset of symptoms and signs may be related to the age of the patient, comorbidities and the duration of the disease. Older patients have fewer and diminished symptoms and signs of sympathetic activation, which are more common in younger patients. Old patients present more commonly with cardiovascular manifestations such as congestive heart failure, dyspnea, and atrial fibrillation. Apathetic thyrotoxicosis is more common in the elderly. It is easy to diagnose thyrotoxicosis in a patient by measuring TSH, free thyroxin and free T3 when thyroid disorder is suspected nowadays. The best method to differentiate between thyrotoxicosis and hyperthyroidism is radioiodine uptake of the thyroid. Sometimes thyroid function tests give conflicting results in certain clinical situations or due to interference with other substances present in the serum. In this case, the clinican is reponsible to approach the patient appropriately by using his or her knowledge and experience. Various antithyroid treatments are available, i.e., antithyroid drugs, radioactive iodine, and thyroidectomy which are indicated generally in the treatment of hyperthyroidism. Treatment in thyrotoxicosis depends on the cause but ablative therapies should be generally avoided. All methods of treatment have both advantages and disadvantages and the clinician should be able to choose the best treatment for the patient according to the clinical profile.

This book of Türkiye Klinikleri has been prepared by the distinguished endocrinologists of Turkey and we are thankful for their unsurmountable efforts. I also would like to thank the editorial board of Türkiye Klinikleri for bringing this very important subject forward to the attention of involved branches of medicine. I, and on behalf of my colleagues, would like to thank all the doctors and the healthcare workers who did not care for their lives while helping their patients during this COVID-19 pandemic. I send my best wishes and regards, and I hope this review on the topic of hyperthyroidism and thyrotoxicosis will be helpful to all.

Prof. Dr. Refik TANAKOL
Editor

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com