Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History

.: RESEARCH
Mesleki Etik Dersi Alan Sağlık Ön Lisans Programı Öğrencilerinin Etik Değerlere Yatkınlık Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği: Kesitsel Tanımlayıcı Çalışma
Levels of Appropriation to Ethical Values of Health Associate Degree Program Students Taking Professional Ethics Courses and Affecting Factors: A Foundation University Example, Cross-Sectional Descriptive Study
Ümran GÖRÜGENa,b, Emine ŞENYUVAc , Nazik YALNIZd
aİstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, İstanbul, Türkiye
bİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelikte Eğitim Doktora Programı Öğrencisi, İstanbul, Türkiye
cİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Eğitim ABD, İstanbul, Türkiye
dAkdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Eğitim ABD, Antalya, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2024;32(2):108-15
doi: 10.5336/mdethic.2024-102155
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Meslek etiği, meslek üyelerinin davranışlarını doğruya yönlendirmek için oluşturulmuş kuralları içerir. Sağlık ön lisans programında verilen etik eğitimi, sağlık teknikerlerinin, mesleki görev ve sorumlulukları etik ilkeler çerçevesinde yerine getirebilmelerini amaçlamaktadır. Araştırmada, mesleki etik dersi alan sağlık ön lisans programı öğrencilerinin etik değerlere yatkınlık düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kesitsel ve tanımlayıcı tipte tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2022-2023 eğitim öğretim yılında bir vakıf üniversitesinin sağlık ön lisans programına devam eden ve mesleki etik dersi alan tüm öğrenciler (n=876) oluşturmuştur. Örneklem, evreni bilinen örneklem hesaplama yöntemi ile 370 olarak belirlenmiştir. 370 öğrenci üzerinden sağlık ön lisans programlarına göre örnekleme alınacak öğrenci sayısı, tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmaya katılacak öğrenciler, araştırmaya dâhil edilme kriterlerine sahip öğrenciler arasından gelişi güzel örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Veriler; öğrenci bilgi formu ve Etik Değerlere Yatkınlık Ölçeği ile çevrim içi olarak toplanmıştır. Verilerin analizinde; sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, bağımsız örneklem t-testi ve varyans analizi, Cronbach alfa güvenirlik analizi yapılmıştır. Öğrencilerin yaş ortalamaları 18,0±2,44'tür. %76'sı kadın, %24'ü erkektir. Öğrencilerin Etik Değerlere Yatkınlık Ölçeği ve alt boyutlarına ait puan ortalamaları yüksektir. Öğrencilerin cinsiyetlerine ve öğrenim gördükleri sağlık ön lisans programlarına göre ölçek toplam ve alt boyut puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar, mesleki etik eğitiminin, sağlık teknikerlerinin etik değerlere yatkınlığını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda; mesleki etik dersinin tüm lisans ve ön lisans eğitim programlarında zorunlu olarak yer alması, farklı üniversitelerin sağlık ön lisans programlarında öğrenim gören ve dersi alan daha büyük örneklemlerle, farklı araştırma tasarımları (nitel/nicel/karma yöntem vb.) ile araştırmaların, izlem çalışmalarının yapılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Meslek etiği; etik değer; etik değerlere yatkınlık; sağlık ön lisans programı; öğrenci
ABSTRACT
Professional ethics includes rules established to guide the behavior of professional members correctly. The ethics education given in the health associate degree program aims to enable health technicians to fulfill their professional duties and responsibilities within the framework of ethical principles. The aim of the research was to determine the level of predisposition to ethical values of health associate degree program students taking the professional ethics course. The research was designed as crosssectional and descriptive. The population of the research consisted of all students (n=876) who attended the health associate degree program of a foundation university and took the professional ethics course in the 2022-2023 academic year. The sample was determined as 370 using the sample calculation method with a known population. The number of students to be sampled from 370 students according to health associate degree programs was determined by the stratified sampling method. The students who will participate in the research were selected by random sampling method among the students who met the inclusion criteria. Data; It was collected online with the student information form and the Ethical Values Predisposition Scale. In the analysis of data; number, percentage, mean, standard deviation, independent sample t-test and analysis of variance, Cronbach alpha reliability analysis were performed. The average age of the students is 18.0±2.44. 76% are women and 24% are men. The average scores of the students on the Ethical Values Predisposition Scale and its sub-dimensions are high. It was determined that there was no significant difference between the scale total and subscale score averages according to the students' gender and the health associate degree programs they studied. The results obtained show that professional ethics training positively affects the predisposition of health technicians to ethical values. In line with these results; It may be recommended that the professional ethics course be included compulsorily in all undergraduate and associate degree programs, and that research and follow-up studies be conducted with larger samples of students studying and taking the course in the health associate degree programs of different universities, with different research designs (qualitative/quantitative/mixed methods, etc.).

Keywords: Professional ethics; ethical value; predisposition to ethical values; health associate degree program; student
REFERENCES:
 1. Baumlin JS, Meyer CA. Positioning ethos in/for the twenty-first century: an introduction to histories of ethos. Humanities. 2018;7(3):78. [Crossref] 
 2. Butts JB, Rich KL. Nursing Ethics: Across the Curriculum and in to Practice. 6th ed. Burlington: Jones & Bartlett Learning; 2022.
 3. Kırca N, Bademli K, Özgönül ML. Öğrenci hemşirelerin etik değerlere yatkınlık durumlarının belirlenmesi [Determining student nurses' the inclination to ethical values scale]. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020;23(3):410-7. [Crossref] 
 4. Büken NÖ. Tıpta malpraktis ve etik yönleri. Yaşama dair etikçe bir bakış. Oğuz NY, Tepe H, Büken NÖ, Kucur DK. Biyoetik Terimleri Sözlüğü. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Felsefe Kurum; 2005. p.82-3.
 5. Rich KL. Introduction to ethics. In: Butts JB, Rich KL, eds. Nursing Ethics: Across the Curriculum and in to Practice. 4th ed. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning; 2016. p.3-31.
 6. Karaman E. Muhasebe Meslek etiği ve muhasebe meslek mensuplarının etik kurallara bakışı (Balıkesir ili örneği). [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Gazi Üniversitesi; 2015. Erişim tarihi: 02.02.2024 [Link] 
 7. Sadykova G, Çetin S, Şahin S, Eflanili B. Kurumsal demokrasi algısının etik değerlere yatkınlık üzerindeki etkisi: sağlık çalışanlarına yönelik bir araştırma [The effect of perception of organizational democracy on susceptibility to ethical values: a research on health employees]. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2021;17(1):33-48. [Link] 
 8. Beauchamp T, Childress J. Principles of Biomedical Ethics: Marking Its Fortieth Anniversary. Am J Bioeth. 2019;19(11):9-12. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Varkey B. Principles of clinical ethics and their application to practice. Med Princ Pract. 2021;30(1):17-28. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. The Essentials of Baccalaureate Education for Professional Nursing Practice. 2016. Accessed: 02.02.2024 [Link] 
 11. Türk Hemşireler Derneği (THD). Hemşireler için etik ilke ve prensipler [internet]. 2009. [Erişim tarihi: 03.02.2024]. Erişim adresi: [Link] 
 12. Burkhardt MA, Nathaniel AK. Ethics&Issues in Contemporary Nursing-e-book. 1st ed. Elsevier Health Sciences; 2019.
 13. İştar Işıklı E. Hastane çalışanlarının meslek etiği hakkındaki görüşlerinin ve etik sorunlarının incelenmesi [An investigation of prospective hospital workers' views on occupational ethics and ethical problems]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018;17(66):861-73. [Crossref] 
 14. Cerit B, Öztürk E. Yoğun bakım hemşirelerinin ahlaki duyarlılığı ile etik karar verebilme düzeyi arasındaki ilişkinin belirlenmesi [Determination of the relationship between intensive care nurses' moral sensitivity and ethical decision making level]. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2021;14(2):116-23. [Crossref] 
 15. Kinsella EA, Phelan SK, Park Lala A, Mom V. An investigation of students' perceptions of ethical practice: engaging a reflective dialogue about ethics education in the health professions. Adv Health Sci Educ Theory Pract. 2015;20(3):781-801. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Singh B. Character education in the 21st century. Journal of Social Studies (JSS). 2019;15(1):1-12. [Crossref] 
 17. Taş F. Üniversite öğrencilerinin etik değerlere yatkınlık durumları ve ilişkili faktörler [Ethical values of the inclination in university students and related factors]. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018;15(2):627-42. [Link] 
 18. Ülman YL, Çokar M, Bakırcı N, Topsever P, Artvinli F. Profesyonellik eğitiminde etik ve insan bilimleri, Acıbadem Üniversitesi Örneği [Ethics and human sciences in professionalism education, Acıbadem university example]. Türkiye Biyoetik Derneği Yayınları. 2013;8:89-90. [Link] 
 19. Hakbilen HG, Ince S, Ozgonul ML. Ethical sensitivity of nursing students during a 4-year nursing curriculum in Turkey. Journal of Academic Ethics. 2023;21(1):41-51. [Crossref] 
 20. Yeom HA, Ahn SH, Kim SJ. Effects of ethics education on moral sensitivity of nursing students. Nurs Ethics. 2017;24(6):644-52. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Hernando A, Diez-Vega I, Lopez Del Hierro M, Martínez-Alsina N, Diaz-Meco R, Busto MJ, et al. Ethical values in college education: a mixed-methods pilot study to assess health sciences students' perceptions. BMC Med Educ. 2018;18(1):289. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 22. Khatiban M, Falahan SN, Amini R, Farahanchi A, Soltanian A. Lecture-based versus problem-based learning in ethics education among nursing students. Nurs Ethics. 2019;26(6):1753-64. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Boz İ, İnce S. Bakım etiği dersinin öğrenci hemşirelerin etik duyarlılık düzeyine etkisi: Karşılaştırmalı bir çalışma [The effect of caring ethics course on study nurses students? Ethical sensitivity level: a comparative study]. Turkiye Klinikleri Journal of MedicalEthics-Law&History. 2019;27(1):40-7. [Crossref] 
 24. Dehghani A. Factors affecting professional ethics development in students: A qualitative study. Nurs Ethics. 2020;27(2):461-9. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Üstün Ç, Korhan EA, Yılmaz DU. Hemşirelikte Etik Eğitiminin Etkinliğini Değerlendirme Ölçeği'nin Türkçe geçerlik güvenirlik çalışması [Analysis of Turkish validity and reliability of nursing effectiveness of ethics education scale]. Nobel Medicus. 2018;14(1):31-8. [Link] 
 26. Akbaş M, Tuncer İ, Kadıoğlu S. Lisans düzeyindeki hemşirelik okullarında etik eğitiminin durumu [The status of ethical education at undergraduate level nursing schools]. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2014;7(3):206-11. [Link] 
 27. Görgülü RS, Dinç L. Ethics in Turkish Nursing education programs. Nursing Ethics. 2007;14(6):741-52. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Kocademir FN, Değerli MNÖ, Altuntaş O. Ergoterapi öğrencilerinin toplumsal duyarlılığı, empati becerileri ve etik değerlere yatkınlığının incelenmesi [Investigation of occupational therapy students' social sensitivity, empathy skills, and susceptibility to ethical values]. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. 2023;11(3):65-74. [Crossref] 
 29. Lee SK. A study on perceptions of vocational ethics and education among dental technicians. Journal of Technologic Dentistry. 2020;42(4):372-8. [Crossref] 
 30. Üzüm B, Özkurt-Sivrikaya S. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin etik değerlere yatkınlık düzeyleri (Kocaeli MYO örneği) [Inclination of ethical values of vocational students (Kocaeli vocational school sample)]. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi. 2018;3(1):230-40. [Crossref] 
 31. Kinkle RM. Factors influencing student success in associate degree respiratory therapy programs. Health Professions Education. 2020;6(3):343-53. [Crossref] 
 32. Yükseköğretim Kurulu [İnternet]. [Erişim tarihi: 1 Şubat 2024]. Erişim linki: [Link] 
 33. İstanbul Topkapı Üniversitesi [İnternet]. [Erişim tarihi: 18 Ocak 2024]. Erişim linki: [Link] 
 34. Kaya İ. Etik Değerlere Yatkınlık Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması [Ethical values appropriation scale: validity and reliability study]. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2015;8(41):968. [Crossref] 
 35. Bijani M, Ghodsbin F, Javanmardi Fard S, Shirazi F, Sharif F, Tehranineshat B. An evaluation of adherence to ethical codes among nurses and nursing students. J Med Ethics Hist Med. 2017;10:6. [PubMed]  [PMC] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com