Journal of Literature Pharmacy Sciences

Karışık Gram Negatif Bakteri Kültürlerinde Biyofilm Oluşumu ve Siprofloksasin Duyarlılığına Etkileri: Kesitsel Araştırma
Biofilm Formation by Mixed Gram-Negative Bacteria Cultures and its Effects on Ciprofloxacin Sensitivity: Cross-Sectional Research
Hadil BİTARa , Fethiye Ferda YILMAZb
aEge Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, İzmir, Türkiye
bEge Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji ABD, İzmir, Türkiye
J Lit Pharm Sci. 2024;13(1):1-7
doi: 10.5336/pharmsci.2023-95234
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Farklı cins Gram-negatif bakterilerin aynı ortamda üretilmesi sonucu oluşturulan biyofilm miktarlarında meydana gelebilecek farklılıklar ile bunun siprofloksasine olan duyarlılığa etkisinin araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae ve Pseudomonas aeruginosa standart suşlarının siprofloksasine olan duyarlılıkları disk difüzyon ve mikrodilüsyon yöntemiyle belirlendi. Ayrıca bu bakterilerle oluşturulan ikili-üçlü karışık kültürlerin de siprofloksasine duyarlılığı mikrodilüsyon yöntemiyle araştırıldı. Her bir suşun ayrı ayrı ve ikili-üçlü karışımlarıyla hazırlanan kültürlerin biyofilm oluşturma düzeyi siprofloksasin uygulanmadan önce ve sonra kristal viyole yöntemiyle test edildi. Bulgular: E. coli, K. pneumoniae ve P. aeruginosa için siprofloksasin minimum inhibitör konsantrasyonları sırasıyla 0,008 mg/L; 0,016 mg/L ve 0,250 mg/L olarak tespit edildi. Siprofloksasin inhibisyon zon çapları her üç bakteri için de 30 mm'nin üzerindeydi. Karışımlar için siprofloksasin minimum inhibitör konsantrasyonları, E. coli+K. pneumoniae kültüründe 0,016 mg/L, P. aeruginosa'nın diğer iki bakteri ile ikili ve üçlü karışımlarında ise 0,250 mg/L olarak tespit edildi. Siprofloksasin uygulamasından önce ve minimum inhibitör konsantrasyonlarının altındaki değerlerde hem tek hem karışık bakteri kültürlerinde güçlü düzey biyofilm oluşumu saptandı. Minimum inhibitör konsantrasyon ve üzerindeki değerlerde ise biyofilm oluşmadı veya zayıf biyofilm oluşumu gözlendi. Sonuç: Doğal koşullardaki gibi farklı bakterilerin bir araya gelmesiyle oluşturulan kültürlerdeki biyofilm düzeylerinin ve siprofloksasine olan duyarlılığın değişiminin araştırıldığı bu çalışmada, biyofilm oluşturan mikroorganizmalarla mücadeleye katkı sağlayabilecek bazı ön verilere ulaşıldığından biyofilmle ilişkili enfeksiyonların tedavisine yönelik benzer ve ileri çalışmalar için yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Biyofilmler; siprofloksasin; Gram negatif bakteriyel enfeksiyonlar
ABSTRACT
Objective: It was aimed to investigate the differences that may occur in the amount of biofilm formed due to growing different types of Gram-negative bacteria in the same environment and the effect of this on the susceptibility to ciprofloxacin. Material and Methods: The susceptibility of Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae and Pseudomonas aeruginosa standard strains to ciprofloxacin were determined by disk diffusion and microdilution method. In addition, the susceptibilities of double-triple mixed cultures formed with these bacteria to ciprofloxacin were investigated by microdilution method. Biofilm formation levels of cultures prepared with separate and double-triple mixtures of each strain were tested by crystal violet method before and after ciprofloxacin application. Results: The minimum inhibitory concentrations of ciprofloxacin to E. coli, K. pneumoniae and P. aeruginosa were determined as 0.008 mg/L, 0.016 mg/L and 0.250 mg/L, respectively. The ciprofloxacin inhibition zone diameters were over 30 mm for all three bacteria. Minimum inhibitory concentrations of ciprofloxacin for the mixtures, E. coli+K. pneumoniae culture, it was determined as 0.016 mg/L, and 0.250 mg/L in double and triple mixtures of P. aeruginosa with the other two bacteria. Strong biofilm formation was detected in both single and mixed bacterial cultures before ciprofloxacin administration and at values below the minimum inhibitory concentrations. At the minimum inhibitory concentration and above, no biofilm was formed or weak biofilm formation was observed. Conclusion: In this study, which investigated the change in biofilm levels and susceptibility to ciprofloxacin in cultures formed by the combination of different bacteria as in natural conditions, it is thought that it will be a guide for similar and advanced studies on the treatment of biofilm-related infections, since some preliminary data that can contribute to the fight against biofilm-forming microorganisms have been reached.

Keywords: Biofilms; ciprofloxacin; Gram-negative bacterial infections
REFERENCES:
 1. Beğendik F. İnfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyolojide biyofilm [Biofilms in infectious diseases and clinical microbiology]. Flora. 2003;8(4):271-7. [Link] 
 2. Kam Hepdeniz Ö, Seçkin Ö. Dinamik mikrobiyal bir yaşam: oral biyofilm [A dynamics microbial life: oral biofilm]. Süleyman Demirel Üni SBE Derg. 2017;8(3):47-55. [Crossref] 
 3. Gün İ, Ekinci FY. Biyofilmler: yüzeylerdeki mikrobiyal yaşam [Biofilms: microbial life on surfaces]. Gıda. 2009;34(3):165-73. [Link] 
 4. Temel A, Eraç B. Bakteriyel biyofilmler: saptama yöntemleri ve antibiyotik direncindeki rolü [Bacterial biofilms: detection methods and role in antibiotic resistance]. TMC Derg. 2018;48(1):1-13. [Link] 
 5. Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing-EUCAST, 2020, Version 10.0. (Cited: 20.02.2020) [Link] 
 6. Routine and extended internal quality control for MIC determination and disk diffusion as recommended by EUCAST. The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing-EUCAST, 2020, Version 10.0. (Cited: 20.02.2020) [Link] 
 7. Passerini de Rossi B, García C, Calenda M, Vay C, Franco M. Activity of levofloxacin and ciprofloxacin on biofilms and planktonic cells of Stenotrophomonas maltophilia isolates from patients with device-associated infections. Int J Antimicrob Agents. 2009;34(3):260-4. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Zhuo C, Zhao QY, Xiao SN. The impact of spgM, rpfF, rmlA gene distribution on biofilm formation in Stenotrophomonas maltophilia. PLoS One. 2014;9(10):e108409. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 9. Gülay Z. Kinolonlarda direnç problemi [Resistance problem in quinolones]. ANKEM Derg. 2002;16(3):232-7. [Link] 
 10. Thet NT, Wallace L, Wibaux A, Boote N, Jenkins ATA. Development of a mixed-species biofilm model and its virulence implications in device related infections. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2019;107(1):129-37. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Ceyhan Güvensen N, Ekmekcioğlu S. Biyofilm kontrolünde biyositler ve etki tarzları [Biocides and their mode of action in biofilm control]. Elektronik Mikrobiyol Derg TR. 2016;14(1):1-19. [Link] 
 12. Onbaşlı D, Yuvalı Çelik G, Ökçesiz A. Mikrobiyal biyofilmlere karşı yeni antibiyofilm stratejileri ve nanoteknolojik yaklaşımlar [New antibiofilm strategies and nanotechnological approaches against microbial biofilms]. J Health Sci. 2017;26(3):262-6. [Link] 
 13. Nirwati H, Sinanjung K, Fahrunissa F, Wijaya F, Napitupulu S, Hati VP, et al. Biofilm formation and antibiotic resistance of Klebsiella pneumoniae isolated from clinical samples in a tertiary care hospital, Klaten, Indonesia. BMC Proc. 2019;13(Suppl 11):20. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 14. Qu Y, Locock K, Verma-Gaur J, Hay ID, Meagher L, Traven A. Searching for new strategies against polymicrobial biofilm infections: guanylated polymethacrylates kill mixed fungal/bacterial biofilms. J Antimicrob Chemother. 2016;71(2):413-21. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Dean SN, Walsh C, Goodman H, van Hoek ML. Analysis of mixed biofilm (Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa) by laser ablation electrospray ionization mass spectrometry. Biofouling. 2015;31(2):151-61. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Cendra MDM, Blanco-Cabra N, Pedraz L, Torrents E. Optimal environmental and culture conditions allow the in vitro coexistence of Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus in stable biofilms. Sci Rep. 2019;9(1):16284. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 17. Booth SC, Rice SA. Influence of interspecies interactions on the spatial organization of dual species bacterial communities. Biofilm. 2020;2:100035. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Öztürk ŞB, Ertuğrul MB, Çörekli E. Diyabetik ayak enfeksiyonlarında etken bakteriler ve biyofilm oluşturma oranları [Bacterial agents in diabetic foot infections and their biofilm formation rates]. TMC Derg. 2017;47(1):33-8. [Link] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com