Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Hemşirelerde Lider Üye Etkileşim Düzeyinin Sanal Kaytarma Davranışı Üzerine Etkisi
The Effect of Leader Member Exchange Level on Cyberloafing Behavior in Nurses
Cennet ÇİRİŞ YILDIZa, Hasan ATARb, A. Nefise BAHÇECİKc, Evşan ARSLANd
aİstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE
bUludağ Üniversitesi, Bursa, TÜRKİYE
cİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü İstanbul, TÜRKİYE
dBağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü, İstanbul, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2021;13(2):353-63
doi: 10.5336/nurses.2020-75616
Article Language: TR
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, hemşirelerde lider üye etkileşiminin sanal kaytarma davranışı üzerine etkisi olup olmadığını belirlemektir. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı nitelikteki araştırma İstanbul ilinde bulunan bir kamu hastanesinde çalışmakta olan 148 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında Bilgi Formu, Lider-Üye Etkileşiminin Çok Boyutluluğu Ölçeği ve Kişisel İnternet Kullanma Eylemleri Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Pearson Korelasyonu, t-testi, Tek yönlü (One Way) ANOVA testi, Pearson Korelasyon Analizi, Linear Korelasyon Analizi ve Scheffe testi kullanılmıştır. Veriler, SPSS programı ile analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırma sonuçlarına göre hemşirelerin algıladıkları lider-üye etkileşimi orta düzeyde (2,97±1,10) belirlenirken mesai saatleri içinde kişisel internet kullanma eylemleri zayıf (2,18±0,60) olarak belirlenmiştir. Araştırmada lider-üye etkileşimi genel düzeyi ile mesai saatleri içinde kişisel internet kullanım etkinlikleri genel düzeyi arasında çok zayıf, pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (r=0,18; p=0,033). Lider-üye etkileşimi ile mesai saatleri içinde kişisel internet kullanma etkinlikleri arasındaki neden sonuç ilişkinin belirlemek üzere yapılan regresyon analizi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=4,65; p=0,033). Hemşirelerin algıladığı lider-üye etkileşim düzeyinin mesai saatleri içinde kişisel internet kullanım etkinliklerini artırdığı belirlenmiştir (ß=0,097). Sonuç: Bu araştırmanın sonucunda, hemşirelerde algılanan lider-üye etkileşim düzeyinin sanal kaytarma davranışını düşük düzeyde etkilediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar iletişim ağları; internet; liderlik; hemşirelik personeli
ABSTRACT
Objective: The aim of this study is to determine whether the leader-member exchance in nurses has an effect on cyberloafing. Material and Methods: Descriptive and correlational study was carried out with 148 nurses working in a public hospital in İstanbul Information form, Multidimensional of Leader Member Exchange Scale and Personal Web Usage Behaviors Scale were used in collecting data. In the analysis of the data, descriptive statistics, Pearson correlation, t-test, One Way ANOVA test, Pearson Correlation analysis, Linear Correlation analysis and Scheffe test were used. The data were analyzed with SPSS program. Results: According to the results of the research, while the leader-member exchange perceived by the nurses was determined at a medium level (2.97±1.10), the actions of using personal internet during working hours were determined as weak (2.18±0.60). In the study, it was found that there was a weak and positive relationship between the general level of leadermember exchange and the level of personal internet use activities during working hours (r=0.18; p=0.033). Regression analysis to determine the cause-effect relationship between leader-member exchange and personal internet use activities during working hours was found statistically significant (F=4.65; p=0.033). It was determined that the level of leader-member exchange perceived by nurses increased their personal internet usage activities during working hours (ß=0.097). Conclusion: As a result of this research, it has been determined that the perceived leader-member exchange level in nurses has a low impact on on cyberloafing behavior.

Keywords: Computer communication networks; internet; leadership; nursing staff
REFERENCES:
 1. Ömürbek N, Altın FG. Salık bilişim sistemlerinin uygulanmasına ilişkin bir araştırma: İzmir örneği [A study on healthcare ınformation systems use ın hospitals: the case of İzmir]. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2009;19:211-32. [Link] 
 2. Din YKZE, Baddar FM. Nurses' cyberloafing and ıts relationship to procrastination and conscientiousness in Damanhour National Medical Institute. American Journal of Nursing Science. 2019;8(2):48-58. [Crossref] 
 3. Askew K, Buckner JE, Taing MU, Ilie A, Bauer JA, Coovert MD. Explaining cyberloafing: the role of the theory of planned behavior. Computers In Human Behavior. 2014;36:510-9. [Crossref] 
 4. Aydemir S, Korkmaz O, Erdoğan E. İş yaşamında sanal kaytarma: kamu ve özel hastane çalışanları üzerinde bir araştırma. [Cyberloafing in business life: a research on public and private hospital employees]. Sosyal Bilimler Metinleri. 2016;1:48-52. [Link] 
 5. Firoz NM, Taghi R, Souckova J. E-mails in the Workplace: The electronic equivalent of 'DNA' Evidence. Journal of American Academy of Business. 2006;8:71-8. [Link] 
 6. Beutel ME, Klein EM, Aufenanger S, Brähler E, Dreier M, Müller KW, et al. Procrastination, distress and life satisfaction across the age range-a German representative community study. PLoS One. 2016;11(2):e0148054. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 7. Yıldız CÇ. Sağlık çalışanlarında sanal kaytarma. Hergüner G, Son O, editörler. İnovatif Spor ve Sağlık Yönetimi. İstanbul: Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları; 2019. p.42-64. [Link] 
 8. Ürek D, Demir İB, Uğurluoğlu Ö. Sağlık çalışanlarının sanal kaytarma davranışlarının incelenmesi: bir üniversite hastanesi örneği. [Examining the cyberloafing behaviors of healh professionals: a university hospital case]. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017;18(2):135-48. [Crossref] 
 9. Çobaner AA, Işık T. Hemşireler arasında sosyal medya kullanımının yarar ve risklerinin tıp etiği bağlamında tartışılması. [Discussing the benefits and risks of social media use among nurses in the context of medical ethics]. Türkiye Biyoetik Dergisi. 2014;1(1):137-48. [Crossref] 
 10. Sepdiningtyas R, Santoso CB. The influence of leader-member exchange on ındividual performance: The roles of work engagement as a mediating variable and coworkers support as a moderating variable. Review of Integrative Business and Economics Research. 2017;6(4):285-305. [Link] 
 11. Kaplan M, Öğüt A. Algılanan örgütsel adalet ile sanal kaytarma arasındaki ilişkinin analizi: hastane çalışanları örneği. [The relationship between perceived organizational justice and cyberloafing: the case of hospital employees]. İşletme Fakültesi Dergisi. 2012;13(1):1-13. [Link] 
 12. Ürek D, Uğurluoğlu Ö. Sağlık çalışanlarının lider-üye etkileşim düzeylerinin çeşitli özellikler açısından değerlendirilmesi. [The evaluation of health professions' leader-member exchange levels in terms of various characteristics]. Sosyoekonomi. 2015;23(25):7-30. [Crossref] 
 13. Örücü E, Yıldız H. İşyerinde kişisel internet ve teknoloji kullanımı: sanal kaytarma. [The personal internet and technology usage at the workplace: cyberslacking]. Ege Akademik Bakış. 2014;14(1):99-114. [Crossref] 
 14. Köse S, Oral LV, Türesin H. İş yaşamında sosyal kolaylaştırma kavramı ve sanal kaytarma ile ilişkisi: araştırma görevlileri üzerinde bir araştırma. [Social facilitation concept in business life and it's relationship with cyberloafing: a research on research assistants]. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. 2012;4(1):287-95. [Link] 
 15. Young KS, Case CJ. Internet abuse in the workplace: new trends in risk management. Cyberpsychol Behav. 2004;7(1):105-11. [Crossref] [PubMed] 
 16. Akca A. [Analysıs Of Non-Work Related Internet Usage (Cyberloafıng) Behavıours Of School Prıncıpals]. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi. 2013.
 17. Anandarajan M, Devine M, Simmers CA. A multidimensional scaling approach to personal web usage in the workplace. In: Simmers C, ed. Personal Web Usage in the Workplace: A Guide to Effective Human Resources Management. 1st ed. Hershey, PA: Information Science Publishing; 2004. p.61-78. [Crossref] 
 18. Baş T, Keskin N, Mert İS. Lider üye etkileşime (LÜE) modeli ve ölçme aracının türkçe'de geçerlik ve güvenilirlik analizi. [Leader member exchange (lmx) model and validity and reliability of its instrument in Turkish]. Ege Akademik Bakış. 2010;10(3):1013-9. [Crossref] 
 19. Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V, (1993) : Biyoistatistik Ders Kitabı. Özdemir Yayıncılık. Ankara.
 20. Tabachnik BG, Fidell LS. Using Multivariate Statistics. 6th ed. Boston: Pearson; 2012. [Link] 
 21. Arslan ET, Demir H. Sanal kaytarma: bir kamu kurumunda hemşireler üzerinde ampirik bir araştırma. [Cyberloafing: an empirical research on nurses in a public institution]. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2016;9(43):1626-37. [Crossref] 
 22. Ünal ÖF, Tekdemir S. Sanal kaytarma: bir kamu kurumunda ampirik bir araştırma. [Cyberloafing: an empirical research on nurses in a public institution].Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015;20(2):95-118. [Link] 
 23. Özdem G, Demir A. Okul yöneticilerinde sanal kaytarma davranışı. [Cyber loafing behaviour of school administrators]. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015;11(3):1029-42. [Crossref] 
 24. Anandarajan M, Simmers CA. Constructive and dysfunctional personal web usage in the workplace: mapping employee attitudes. İçinde Personal web usage in the workplace: A guide to effective human resources management. USA: Information Science Publishing; 2004.p.1-27. [Crossref] 
 25. İntepeler ŞS, Barış VK. Dönüşümcü ve etkileşimci liderizleyen ilişkilerinin hemşirelik ve sağlık hizmetlerine etkisi. [The effect of transformational and transactional leader-follower relationships on nursing and health services]. ACU Sağlık Bil Derg. 2018;9(2):97-104. [Link] 
 26. Özer Ö. Hemşirelerde lider-üye etkileşimi ve çalışan performansının incelenmesi. [Examination of leader-member exchange and employee performance of nurses]. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2019;1(6):11-21. [Link] 
 27. de Lara PZM, Tacoronte DV, Ding JMT. Do Current anti-cyberloafing disciplinary practices have a replica in research findings? A study of the effects of coercive strategies on workplace ınternet misuse. Internet Research. 2006;16(4):450-67. [Crossref] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com