Journal of Traditional Medical Complementary Therapies

.: ORIGINAL RESEARCH
Evaluation of Vocational School Students Knowledge and Attitudes Towards Traditional and Complementary Medicine: Cross-Sectional Study
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Yöntemlere İlişkin Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi: Kesitsel Çalışma
Nesibe ŞİMŞEKOĞLUa , Neslihan SAYİRb , Meşkure PAKc , Ahmet BEYATLIc, Kürşad Nuri BAYDİLİd
aUniversity of Health Sciences Hamidiye Vocational School of Health Services, Department of Health Care Services, İstanbul, Türkiye
bUniversity of Health Sciences Hamidiye Vocational School of Health Services, Department of Medical Services and Techniques, İstanbul, Türkiye
cUniversity of Health Sciences Hamidiye Vocational School of Health Services, Plant and Animal Production Department, İstanbul, Türkiye
dUniversity of Health Sciences Hamidiye Vocational School of Health Services, Department of Management and Organization, İstanbul, Türkiye
J Tradit Complem Med. 2023;6(3):252-61
doi: 10.5336/jtracom.2023-97836
Article Language: EN
Full Text
ABSTRACT
Objective: In this study, it was aimed to evaluate the knowledge and attitude levels of health services vocational school students towards complementary and alternative medicine (CAM). Material and Methods: The sample of this descriptive study; It consisted of 435 students who were studying at a state university in the Spring Semester of the 2019-2020 Academic Year and agreed to be included in the study. Data was collected using the Introductory Information Form and the Attitude Towards Holistic Complementary and Alternative Medicine Scale (HCAMS)'. Research data were analyzed in SPSS 25 package program with appropriate statistical methods. Results: It was determined that 49.2% of the participants were between the ages of 20-23, 76.6% were women, 2.3% were married and 49.4% had health vocational high school identified as a graduate. It was concluded that 52.2% of the participants had no prior knowledge of CAM. Mainly; It was determined that they had sufficient knowledge about massage, meditation, and cupping. For most of the participants who used CAM in the last year; It was determined that they used massage, meditation, music therapy, yoga and cupping methods. While the HCAMS total score average was 52 (11-66); It was determined that the ''CAM'' subdimension was 25 (6-36) and the ''holistic health'' sub-dimension was 27 (5-30). A positive significant difference was found in terms of HCAM score and ''knowledge'' about CAM (p<0.05). Conclusion: It has been determined that university students have negative attitudes toward CAM. However, it was determined that the participants with knowledge of CAM had a positive attitude towards the items containing the CAM sub-dimension.

Keywords: Students, health occupations; attitude to health; complementary therapies
ÖZET
Amaç: Bu araştırmada, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tıpa (TAT) yönelik bilgi ve tutum düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın örneklemini; 2019-2020 eğitim yılı bahar döneminde bir devlet üniversitesinde öğrenim gören ve çalışmaya dâhil olmayı kabul eden 435 öğrenci oluşturdu. Veriler; Tanıtıcı Bilgi Formu ve Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutum Ölçeği (BTATÖ) kullanılarak toplandı. Araştırma verileri SPSS 25 paket programında uygun istatistiksel yöntemlerle analiz edildi. Bulgular: Katılımcıların %49,2'sinin 20-23 yaş arasında, %76,6'sının kadın, %2,3'ünün evli, %49,4'ünün sağlık meslek lisesi mezunu olduğu tespit edildi. Katılımcıların %52,2'sinin TAT yöntemlerine yönelik daha önce hiç bilgisinin olmadığı sonucuna ulaşıldı. Ağırlıklı olarak; masaj, meditasyon, hacamat, müzik terapi ve yoga hakkında yeterli bilgiye sahip oldukları belirlendi. Son bir yıl içinde TAT yöntemlerini kullanan katılımcıların çoğunlukla; masaj, meditasyon, müzik terapi, yoga ve hacamat yöntemlerini kullandıkları saptandı. BTATÖ ortanca değeri 52 (11-66) iken; ''TAT'' alt boyutunun 25 (6- 36), ''bütüncül sağlık'' alt boyutunun ise 27 (5-30) olduğu belirlendi. BTATÖ puanı ile ''TAT yöntemlerine yönelik bilgi durumu'' bakımından pozitif yönde anlamlı bir farklılık saptandı (p<0,05). Sonuç: Yüksekokul öğrencilerinin TAT yöntemlerine yönelik olumsuz yönde tutum sergiledikleri belirlenmiştir. Ancak, TAT yöntemlerine yönelik bilgisi olan katılımcıların TAT alt boyutunu içeren maddelere yönelik olumlu yönde tutum sergiledikleri tespit edilmiştir. TAT yöntemlerinin yükseköğretim müfredatına dâhil edilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenciler, sağlık meslekleri; sağlık tutumu; tamamlayıcı terapiler
REFERENCES:
 1. Ka wai Fan. Electronic Resourches Rewievs. Journal of the Medical Library Association. 2005;93(3). [Link] 
 2. Sağlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü [İnternet]. [Erişim tarihi: 20 Haziran 2023]. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Nedir? Erişim linki: [Link] 
 3. Chiappelli F, Prolo P, Cajulis OS. Evidence-based research in complementary and alternative medicine I: history. Evid Based Complement Alternat Med. 2005;2(4):453-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 4. Herman PM, Poindexter BL, Witt CM, Eisenberg DM. Are complementary therapies and integrative care cost-effective? A systematic review of economic evaluations. BMJ Open. 2012;2(5):e001046. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 5. Liu J, Pei M, Zheng C, Li Y, Wang Y, Lu A, et al. A systems-pharmacology analysis of herbal medicines used in health improvement treatment: predicting potential new drugs and targets. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:938764. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 6. Clarke TC, Black LI, Stussman BJ, Barnes PM, Nahin RL. Trends in the use of complementary health approaches among adults: United States, 2002-2012. Natl Health Stat Report. 2015;(79):1-16. [PubMed]  [PMC] 
 7. Wode K, Henriksson R, Sharp L, Stoltenberg A, Hök Nordberg J. Cancer patients' use of complementary and alternative medicine in Sweden: a cross-sectional study. BMC Complement Altern Med. 2019;19(1):62. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Halterman M, Sierpina V, Sadoski M, Sanders C. CAM attitudes in first and second-year medical students: a pre and post course survey. Integrative Medicine. 2009;7(6):34-42. [Link] 
 9. Barnes PM, Bloom B, Nahin RL. Complementary and Alternative Medicine Use Among Adults and Children. Vol. 2. United States; 2007.
 10. Wolsko P, Ware L, Kutner J, Lin CT, Albertson G, Cyran L, et al. Alternative/complementary medicine: wider usage than generally appreciated. J Altern Complement Med. 2000;6(4):321-6. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Doğanay S, Guzel D, Öztürk D, Tanyeli A. Contemporary Medicine Complementary and alternative medicine: understanding, attitude and usage among Turkish health sciences and medical students. Journal of Contemporary Medicine. 2018;8(1):48-54. [Crossref] 
 12. Ameade EP, Amalba A, Helegbe GK, Mohammed BS. Medical students' knowledge and attitude towards complementary and alternative medicine - A survey in Ghana. J Tradit Complement Med. 2015;6(3):230-6. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Ilori T, Akintayo AD, Adewale BA, Oyetola EO. Knowledge, attitude and practice of nigerian medical students towards complementary and alternative medicine in COVID-19 management. Ann Ib Postgrad Med. 2021;19(Suppl 1):S22-S30. [PubMed]  [PMC] 
 14. James PB, Bah AJ, Kondorvoh IM. Exploring self-use, attitude and interest to study complementary and alternative medicine (CAM) among final year undergraduate medical, pharmacy and nursing students in Sierra Leone: a comparative study. BMC Complement Altern Med. 2016;16:121. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Erci B. Attitudes towards holistic complementary and alternative medicine: a sample of healthy people in Turkey. J Clin Nurs. 2007;16(4):761-8. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Hyland ME, Lewith GT, Westoby C. Developing a measure of attitudes: the holistic complementary and alternative medicine questionnaire. Complement Ther Med. 2003;11(1):33-8. [Crossref]  [PubMed] 
 17. YÖK [İnternet]. [Erişim tarihi: 10 Şubat 2023]. Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi. Erişim linki: [Link] 
 18. Sahin N, Aydın D, Akay B. Hemşirelik öğrencilerinin bütüncül tamamlayıcı ve alternatif tıbba karşı tutumlarının değerlendirilmesi [The attitudes of nursing students towards holistic complementary and alternative medicine]. Balikesir Journal of Health Sciences. 2019;8(1):21-6. [Link] 
 19. Awad AI, Al-Ajmi S, Waheedi MA. Knowledge, perceptions and attitudes toward complementary and alternative therapies among Kuwaiti medical and pharmacy students. Med Princ Pract. 2012;21(4):350-4. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Abbott RB, Hui KK, Hays RD, Mandel J, Goldstein M, Winegarden B, et al. Medical student attitudes toward complementary, alternative and ıntegrative medicine. Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011:985243. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 21. Adib-Hajbaghery M, Hoseinian M. Knowledge, attitude and practice toward complementary and traditional medicine among Kashan health care staff, 2012. Complement Ther Med. 2014;22(1):126-32. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Chang HY, Chen CH, Liu CW. The effect of a virtual simulation-based educational application on nursing students' belief and self-efficacy in communicating with patients about complementary and alternative medicine. Nurse Educ Today. 2022;114:105394. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Ashraf M, Saeed H, Saleem Z, Rathore HA, Rasool F, Tahir E, et al. A cross-sectional assessment of knowledge, attitudes and self-perceived effectiveness of complementary and alternative medicine among pharmacy and non-pharmacy university students. BMC Complement Altern Med. 2019;19(1):95. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 24. Karaman Özlü Z, Klinç T, Özlü İ, Ünal H, Toraman RL. The relationship between individuals' use of complementary and alternative medicine during the pandemic in Turkey and their attitudes towards perceived COVID-19 risk. Eur J Integr Med. 2022;56:102194. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 25. Sárváry A, Demcsák LH, Radó S, Takács P, Sárváry A. Student nurses, midwives and health visitors' attitudes, knowledge, and experience of complementary and alternative medicine in Hungary. Eur J Integr Med. 2016;8(4):552-9. [Crossref] 
 26. Tarhan N, Arslan M, Sar S. A structural equation model for pharmacy students' acquiring knowledge-based behavior towards complementary and alternative medicine. Eur J Integr Med. 2017;16:54-60. [Crossref] 
 27. Alehegn HZ, Asiferaw ET, Welda ZG, Emiru YK, Hussen SM, Kifle ZD, et al. Medical and health science Students' knowledge, attitude, and practice towards complementary and alternative medicine in University of Gondar. Clin Epidemiol Glob Health. 2022;17. [Crossref] 
 28. Radi R, Isleem U, Al Omari L, Alimoğlu O, Ankarali H, Taha H. Attitudes and barriers towards using complementary and alternative medicine among university students in Jordan. Complement Ther Med. 2018;41:175-9. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Lie DA, Boker J. Comparative survey of Complementary and Alternative Medicine (CAM) attitudes, use, and information-seeking behaviour among medical students, residents & faculty. BMC Med Educ. 2006;6:58. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 30. Desylvia D, Stuber M, Fung CC, Bazargan-Hejazi S, Cooper E. The knowledge, attitudes and usage of complementary and alternative medicine of medical students. Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011:728902. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 31. McFadden KL, Hernández TD, Ito TA. Attitudes toward complementary and alternative medicine influence its use. Explore (NY). 2010;6(6):380-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 32. Altunkurek SZ, Çak E. Determining knowledge levels, attitudes toward, and use of complementary and alternative medicine among ındividuals applying to family health centers. Gevher Nesibe Journal of Medical and Health Sciences. 2022;5(5):29-38. [Crossref] 
 33. Toygar I, Hancerlıoglu S, Gul I, Yondem S, Yilmaz I, Toygar IRN. Effect of Educational Intervention on Nursing Students' Attitudes Toward Complementary and Alternative Therapies. Int J Caring Sci. 2020;13(2):1305-12. [Link] 
 34. Baltaci N, Koc E. Knowledge, use and attitudes of ıntern nursing and missidity students against complementary and alternative medicine. Samsun Health Sciences Journal. 2018;3(1):10-6. [Link] 
 35. Ozsaker E. The knowledge and attitudes of nursing senior students regarding traditional and complementary medicine. Van Journal of Health Sciences. 2021;14(2):153-62. [Crossref] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com