Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Eşler Arasındaki İletişim Becerilerinin Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete Etkisi
The Effect of Communication Skills Between Spouses on Domestic Violence Against Women
Aysel A. ÖZDEMİRa, Funda KAVAK BUDAKa
aİnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD, Malatya, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2021;13(2):406-11
doi: 10.5336/nurses.2020-77190
Article Language: TR
ÖZET
Amaç: Bu araştırma, eşler arasındaki iletişim becerilerinin kadına yönelik aile içi şiddete etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: İlişki arayıcı ve regresyonel bir tasarımda yapılan araştırmanın verileri, Malatya Yeşilyurt'a bağlı bir aile sağlığı merkezindeki (ASM) uygun görüşme odalarında Ekim 2019 ve Aralık 2019 tarihleri arasında yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. Araştırma için örneklem büyüklüğü yapılan güç analizi sonucunda; 0,05 yanılgı, 0,95 güven aralığında ve 0,8 evreni temsil etme yeteneği ile 358 evli kadın olarak belirlenmiştir. ASM'deki evli kadınlar kayıt numaralarına göre listelenip, basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Verilerin toplanmasında, kadınların tanımlayıcı özelliklerini içeren anket formu, Aile İçi Kadına Yönelik Şiddet Ölçeği ve İletişim Becerileri Envanteri kullanılmıştır. Verilerin analizinde, demografik özelliklerin belirlenmesinde sayı ve yüzde kullanıldı. Ölçeklerin toplam puan ortalamalarının belirlenmesinde, aritmetik ortalama kullanıldı. Ölçeklerin karşılaştırılmasında, korelasyon analizi ve lineer regresyon analizi kullanıldı. Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların %82,9'u 18-50 yaş aralığında iken, eşlerin %74,9'u 18-50 yaş aralığındadır. Kadınların %74,6'sı 0-17 yıldır evli; %48,9'unun 1-2 çocuk sahibi olduğu; %56,7'sinin gelir durumunun iyi olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan kadınların iletişim toplam puanı 69,06±8,55; şiddet toplam puanı 118,77±12,82 olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan kadınların iletişim toplam puanı ile şiddet toplam puanı arasında istatistiksel olarak negatif yönde güçlü bir ilişki olduğu (p<0,05) ve eşler arasındaki iletişimin, kadına yönelik şiddeti %55 oranında açıkladığı saptanmıştır. Sonuç: Araştırmaya katılan kadınların iletişim becerilerinin azalmaya, aile içi şiddet oranlarının yükselmeye yönelik olduğu belirlenmiştir. Eşler arasındaki iletişim becerilerini artırmak ve kadına yönelik aile içi şiddeti azaltmak için evlilik öncesi iletişimi arttırmaya ve şiddeti önlemeye yönelik eğitimlerin planlanması ve uygulanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Evlilik; aile içi şiddet; iletişim
ABSTRACT
Objective: This study was conducted to determine the effect of communication skills between spouses on domestic violence against women. Material and Methods: The data of the research, conducted in a relational and regressional design, were collected by face-to-face interview method between October 2019 and December 2019 in suitable meeting rooms in a family health center (FHC) in Malatya Yeşilyurt. Sample size as a result of power analysis in the research; 358 married women were determined with a mistake of 0.05, a confidence interval of 0.95 and the ability to represent a population of 0.8. Married women in FHC were listed according to their registration numbers and selected by simple random sampling method. In collecting the data, a questionnaire containing descriptive characteristics of women, the Domestic Violence Against Women Scale and the Communication Skills Inventory were used. In the analysis of the data; number and percentage were used to determine demographic characteristics. Arithmetic mean was used to determine the total mean scores of the scales. Correlation analysis and linear regression analysis were used to compare the scales. Results: While 82.9% of the women participating in the study are between the ages of 18-50, 74.9% of the spouses are between the ages of 18-50. 74.6% of women have been married for 0-17 years; 48.9% have 1-2 child; 56.7% of them have been found to have good income. The total communication score of the women participating in the study was 69.06±8.55 (low level); the total score of violence was found to be 118.77±12.82 (high level). It has been determined that there is a statistically strong negative correlation between the communication total score and the violence total score of the women participating in the study (p<0.05) and the communication between the spouses explains the violence against women by 55%. Conclusion: It was determined that the communication skills of the women participating in the study were decreasing and the rates of domestic violence increased. In order to increase communication skills between spouses and to decrease domestic violence against women, it is necessary to plan and implement trainings to increase pre-marital communication and prevent violence.

Keywords: Marriage; domestic violence; communication
REFERENCES:
 1. Soylu Y, Kağnıcı DY. Evlilik uyumunun empatik eğilim, iletişim ve çatışma çözme stillerine göre yordanması [Predicting marital adjustment according to empathic tendency, communication and conflict resolution styles]. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal. 2015;5(43):44-54. [Link] 
 2. Atan A, Buluş M. Aile iletişim becerileri psikoeğitim programının eşlerin iletişim becerilerine ve çift uyumuna etkisi [The effect of family communication skills psychoeducation program on couples' communication skills and dyadic adjustment]. GEFAD/GUJGEF. 2020;40(1):255-88. [Crossref] 
 3. Görgün Baran A. Türkiye'de aile içi iletişim ve ilişkiler üzerine bir model denemesi [Communication and domestic relations in Turkey a model trial on]. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD). 2004;(1):31-42. [Link] 
 4. Duran Ş, Hamamcı Z. Evlilik öncesi ilişki geliştirme programının romantik ilişkiler yaşayan üniversite öğrencilerinin iletişim becerileri ve çatışma iletişim tarzları üzerine etkisinin incelenmesi [The investigation of effects of premarital relationships enhancement program on conflict communication style and communication skills of university students with romantic relationship]. Family and Society. 2010;11(6):87-99. [Link] 
 5. Akgün R, Polat Uluocak G. Evlilikte etkili iletişim ve problem çözme: bir toplum merkezindeki kadınlarla gerçekleştirilen grup çalışması [Effective communication and problem solving for marriage: a group work with women in a community center]. Family and Society. 2010;11(6):9-22. [Link] 
 6. Kavak F, Aktürk Ü, Özdemir A, Gültekin A. The relationship between domestic violence against women and suicide risk. Arch Psychiatr Nurs. 2018;32(4):574-9. [Crossref] [PubMed] 
 7. World Health Organization [Internet]. © 2021 WHO [Erişim tarihi: 29 Ocak 2020]. Violence against women. Erişim linki: [Link] 
 8. Doğanavşargil Ö, Vahip I. Fiziksel eş şiddetini belirlemede klinik görüşme yöntemi [Clinical interview method at determine to domestic violence]. J Clin Psy. 2007;10(3):125-36. [Link] 
 9. Naçar M, Baykan Z, Poyrazoğlu S, Çetinkaya F. Kayseri ilinde iki sağlık ocağı bölgesinde kadına yönelik aile içi şiddet [Domestic violence against women in two primary health centers in Kayseri]. TAF Prev Med Bull. 2009;8(2):131-8. [Link] 
 10. Cengiz Özyurt B, Deveci A. Manisa'da kırsal bir bölgedeki 15-49 yaş evli kadınlarda depresif belirti yaygınlığı ve aile içi şiddetle ilişkisi [The relationship between domestic violence and the prevalence of depressive symptoms in married women between 15 and 49 years of age in a rural area of Manisa, Turkey]. Turk Psikiyatri Derg. 2011;22(1):10-6. Turkish. [PubMed] 
 11. Şahin EM, Yetim D, Öyekçin DG. Edirne'de kadına yönelik eş şiddeti yaygınlığı ve kadınların şiddete karşı tutumları [Rate of intimate partner violence against women and attitudes of women towards violence in Edirne Turkey]. Cumhuriyet Med J. 2012;34:23-32. [Crossref] 
 12. Kıvrak Y, Gey N, Kıvrak HA, Kokaçya MH, Çöpoğlu ÜS, Arı M. Kadına yönelik eş şiddeti, çocukluk travmaları, depresyon ve yaşam kalitesi: toplum temelli çalışma [Partner violence against women, childhood trauma, depression and quality of life: a population based-study]. Anatolian Journal of Psychiatry. 2015;16(5):314-22. [Crossref] 
 13. Tatlılıoğlu K, Küçükköse İ. Türkiye'de kadına yönelik şiddet: nedenleri, koruma, önleme ve müdahale hizmetleri [The violence against the women in Turkey: The reasons, protections, prevention and intervention services]. DÜSBED. 2015;7(13):194-209. [Crossref] 
 14. Bhatta DN. Shadow of domestic violence and extramarital sex cohesive with spousal communication among males in Nepal. Reprod Health. 2014;11:44. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 15. Ersanlı K, Balcı S. İletişim becerileri envanterinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması [Developing a communication skills inventory: its vadility and reliability]. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal. 1998;2(10):7-12. [Link] 
 16. Çiler KB. Violence against women in the family and the role of nurses [Aile içi kadına yönelik şiddetin belirlenmesi ve hemşirenin rolü]. [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 1999.10.09.2019. Erişim linki: [Link] 
 17. Tel H, Kocataş S, Güler N, Aydın HT, Gündoğdu NA. Evli kadınların aile içi şiddete maruz kalma durumu ve etkileyen faktörler [Status of domestic violence exposure among married women and the affecting factors]. IBAD Journal of Social Sciences. 2019;256-64. [Crossref] 
 18. Akpınar O. Aile içi şiddete maruz kalan kadınlarda aile içi şiddetle başa çıkma özyeterliği [Domestic violence coping self efficacy of women who were victimized by domestic violence]. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal. 2013;4(39):24-36. [Link] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com