Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Erken Adölesan Dönemde Çocukların İnternet Kullanım Alışkanlıkları ve Psikososyal Sağlık Durumlarının İncelenmesi
Investigation of Internet Usage Habits and Psycho-Social Health Status of Children in Early Adolescence
Fatma AVŞARa, Sultan AYAZ-ALKAYAa
aGazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği, Ankara, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2021;13(2):258-65
doi: 10.5336/nurses.2020-78416
Article Language: TR
ÖZET
Amaç: İnternet hayatın vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiştir ve pek çok sağlık sorununa neden olmaktadır. Bu araştırma, erken adölesan dönemde çocukların internet kullanım alışkanlıkları ve psikososyal sağlık durumlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırma tanımlayıcı ve ilişkisel tasarım ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Ankara Yenimahalle Hacı Mustafa Tarman Ortaokulu'nda öğrenim gören 6. ve 7. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemine 260 öğrenci dâhil edilmiştir. Veriler anket formu, İnternet Kullanma Alışkanlıkları (İKA) ölçeği, Psikososyal ve Davranış Sorunları Kontrol Listesi (PDS-17) ile toplanmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde, medyan, minimum, maksimum, Mann-Whitney U, KruskalWallis ve 'post hoc' Tamhane T2 testi ve Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Analizlerde anlamlılık seviyesi 0,05 kabul edilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin, yaş ortalamasının 12,66±0,62, 128 (%49,2)'inin erkek olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin 150 (%57,7)'sinin günde ≤2 saat internet kullandığı, 145 (%55,6)'inin tek oturuşta 15-45 dk internet kullandığı belirlenmiştir. Öğrencilerin İKA ölçeği medyan değeri 78,00 (19- 142), PDS-17 kontrol listesi medyan değeri 7,00 (0-34)'dir. Öğrencilerin 49 (%18,8)'unda psikososyal problem riski olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin, internet kullanım alışkanlıkları ile psikososyal sorun riski arasında orta düzeyde negatif yönde anlamlı doğrusal bir ilişki saptanmıştır (r= -0,319, p=0,001). Sonuç: Öğrencilerin, internet kullanım alışkanlıklarının yüksek olduğu ve yaklaşık her 5 öğrenciden birinde psikososyal problem riski olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin, internet kullanım alışkanlığı azaldıkça psikososyal sorun riskinin azaldığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Adölesan; erken adölesan; internet; psikososyal sağlık
ABSTRACT
Objective: Internet has become an indispensable of life and can cause many health problems. This research was carried out to investigate the internet usage habits and psychosocial health status in early adolescence. Material and Methods: The research was carried out descriptive and correlational. The sample of the study included 260, who are 6th and 7th aged, students at Ankara Yenimahalle Haci Mustafa Tarman Secondary School. The data were collected with socio-demographic characteristics, the Internet Use Habit Scale (IUH) and Pediatric Symptom Checklist-17 (PSC-17). The analysis was used with a number, percentage, median, min-max, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H and Post-Hoc Tamhane's T2 tests, and Spearman correlation. The significance level was accepted as 0.05. Results: The students' mean age was 12.66±0.62, and 128 (49.2%) of them were male. 150 (57.7%) of the students used the Internet for 0-2 hours a day, 145 (55.6%) used the Internet for 15-45 minutes in one sitting. The median score of the students' for IUH scale was 78.00 (19-142), and for PSC-17 checklist was 7.00 (0-34). Also, 49 (18.8%) of the students had a risk of psychosocial problems. A moderately negative correlation was found between students' internet usage and the risk of psycho-social problems (r=-0.319, p=0.001). Conclusion: Students' Internet usage habits were high. Approximately one out of every five students had a risk of psychosocial problems. As the internet usage habits of the students decreased, the risk of psychosocial problems decreased.

Keywords: Adolescent; early adolesence; internet; psychosocial health
REFERENCES:
 1. Miku?ka J, Smahel D, Dedkova L, Staksrud E, Mascheroni G, Milosevic T. Social relational factors of excessive internet use in four European countries. Int J Public Health. 2020;65(8):1289-97. [Crossref] [PubMed] 
 2. Günlü A, Ceyhan AA. Investigating adolescents' behaviors on the Internet and problematic internet usage. Addicta: The Turkish Journal on Addictions. 2017;4:75-117. [Crossref] 
 3. Van de Vord R. Distance students and online research: Promoting information literacy through media literacy. The Internet and Higher Education. 2010;13(3):170-5. [Crossref] 
 4. Freeman JL, Caldwell PH, Scott KM. The role of trust when adolescents search for and appraise online health information. The Journal of Pediatrics. 2020;221:215-23. [Crossref] [PubMed] 
 5. World Health Organization W. Public health implications of excessive use of the Internet, computers, smartphones and similar electronic devices: Meeting report, Main Meeting Hall, Foundation for Promotion of Cancer Research, National Cancer Research Centre, Tokyo, Japan, 27-29 August 2014: World Health Organization; 2015. [Link] 
 6. Vittrup B, Snider S, Rose KK, Rippy J. Parental perceptions of the role of media and technology in their young children's lives. Journal of Early Childhood Research. 2016;14(1):43-54. [Crossref] 
 7. İlhan E, Aydoğdu E, Aydoğdu AG. Medya Okuryazarlığı Dersi ve Televizyon Algısına Etkisi (Ankara Örneği) [Media Literacy Course and Its Effect on Television Perception (Ankara Sample)]. Akdeniz Iletisim Dergisi. 2014;(21):42-58. [Crossref] 
 8. Karakuş T, Çağıltay K, Kaşıkcı D, Kurşun E, Ogan C. Türkiye ve Avrupa'daki çocukların internet alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı [Internet habits and safe internet use of children in Turkey and Europe]. Eğitim ve Bilim. 2014;39(171):230-43. [Link] 
 9. Kim Y, Park JY, Kim SB, Jung IK, Lim YS, Kim JH. The effects of Internet addiction on the lifestyle and dietary behavior of Korean adolescents. Nutr Res Pract. 2010;4(1):51-7. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 10. Cassidy-Bushrow AE, Johnson DA, Peters RM, Burmeister C, Joseph CL. Time Spent on the Internet and Adolescent Blood Pressure. J Sch Nurs. 2015;31(5):374-84. [Crossref] [PubMed] 
 11. Husarova D, Blinka L, Madarasova Geckova A, Sirucek J, van Dijk JP, Reijneveld SA. Do sleeping habits mediate the association between time spent on digital devices and school problems in adolescence? Eur J Public Health. 2018;28(3):463-8. [Crossref] [PubMed] 
 12. Alt D, Boniel-Nissim M. Parent-Adolescent Communication and Problematic Internet Use: The Mediating Role of Fear of Missing Out (FoMO). Journal of Family Issues. 2018;39(13):3391-3409. [Crossref] 
 13. Boniel-Nissim M, Sasson H. Bullying victimization and poor relationships with parents as risk factors of problematic internet use in adolescence. Computers in Human Behavior. 2018;1(88):176-83. [Crossref] 
 14. Chou WJ, Chang YP, Yen CF. Boredom proneness and its correlation with Internet addiction and Internet activities in adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. Kaohsiung J Med Sci. 2018;34(8):467-474. [Crossref] [PubMed] 
 15. Malo-Cerrato S, Martín-Perpi-á M-d-l-M, Vi-as-Poch F. Excessive use of social networks: Psychosocial profile of Spanish adolescents. Comunicar. 2018;26(56):101-9. [Crossref] 
 16. Ra CK, Cho J, Stone MD, De La Cerda J, Goldenson NI, Moroney E, et al. Association of Digital Media Use With Subsequent Symptoms of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Among Adolescents. JAMA. 2018;320(3):255-63. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 17. Radesky J. Digital Media and Symptoms of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Adolescents. JAMA. 2018;320(3):237-9. Erratum in: JAMA. 2018;320(8):840. [Crossref] [PubMed] 
 18. Stavropoulos V, Mastrotheodoros S, Burleigh TL, Papadopoulos N, Gomez R. Avoidant romantic attachment in adolescence: Gender, excessive internet use and romantic relationship engagement effects. PLoS One. 2018;13(7):e0201176. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 19. Su P, Yu C, Zhang W, Liu S, Xu Y, Zhen S. Predicting Chinese Adolescent Internet Gaming Addiction From Peer Context and Normative Beliefs About Aggression: A 2-Year Longitudinal Study. Front Psychol. 2018;9:1143. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 20. Groenestein E, Baas N, van Deursen AJ, de Jong MD. Strategies and cues adolescents use to assess the age of an online stranger. Information, Communication & Society. 2018; 21(8):1168-85. [Crossref] 
 21. Buijs PCM, Boot E, Shugar A, Fung WLA, Bassett AS. Internet Safety Issues for Adolescents and Adults with Intellectual Disabilities. J Appl Res Intellect Disabil. 2017;30(2):416-8. [Crossref] [PubMed] 
 22. Erdogan S, Ozturk M. Psychometric evaluation of the Turkish version of the Pediatric Symptom Checklist-17 for detecting psychosocial problems in low-income children. J Clin Nurs. 2011;20(17-18):2591-9. [Crossref] [PubMed] 
 23. Korkmaz M, Esen BK. Güvenli internet kullanimi konusunda uygulanan akran eğitiminin ergenler üzerindeki etkisi [The effects of peer-training about secure internet use on adolescents]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2016;4(38):180-7. [Link] 
 24. Kocaman O, Aktepe E, Sönmez Y. Isparta il merkezi lise öğrencilerinde olası internet bağımlılığı ile saldırganlık ve empati düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [An examination of the relationship between possible internet addiction and the levels of aggression and empathy among high school students in Isparta province]. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2017;18(6):602-610. [Link] 
 25. Berchtold A, Akre C, Barrense-Dias Y, Zimmermann G, Surís J-C. Daily internet time: towards an evidence-based recommendation? European Journal of Public Health. 2018;28(4):647-651. [Crossref] [PubMed] 
 26. Işik B, Alkaya SA: Internet use and psycho-social health of school aged children. Psychiatry research 2017;255:204-208. [Crossref] [PubMed] 
 27. Lee JY, Kim SY, Bae KY, Kim JM, Shin IS, Yoon JS, et al. Prevalence and risk factors for problematic Internet use among rural adolescents in Korea. Asia Pac Psychiatry. 2018;10(2):e12310. [Crossref] [PubMed] 
 28. Grist R, Cliffe B, Denne M, Croker A, Stallard P. An online survey of young adolescent girls' use of the internet and smartphone apps for mental health support. BJPsych Open. 2018;4(4):302-6. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 29. İlkin A, Korkmaz Ö. Muhtaç aile çocuklarının teknoloji kullanımı, internet bağımlılığı ve medya-televizyon okuryazarlığının incelenmesi [Investigation of technology use, internet addiction and media-television literacy of poor family children]. Ondokuz Mayis University Journal of Education. 2019;38(2):137-153. [Link] 
 30. Wong RS, Tung KT, Wong HT, Ho FK, Wong HS, Fu KW, et al. A Mobile Game (Safe City) Designed to Promote Children's Safety Knowledge and Behaviors: Protocol for a Randomized Controlled Trial. JMIR Res Protoc. 2020;9(6):e17756. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 31. Toh SH, Howie EK, Coenen P, Straker LM. "From the moment I wake up I will use it?every day, very hour": a qualitative study on the patterns of adolescents' mobile touch screen device use from adolescent and parent perspectives. BMC Pediatr. 2019;19(1):30. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 32. Wu CY, Lee MB, Liao SC, Ko CH. A nationwide survey of the prevalence and psychosocial correlates of internet addictive disorders in Taiwan. J Formos Med Assoc. 2019;118(1 Pt 3):514-523. [Crossref] [PubMed] 
 33. Marques TP, Marques-Pinto A, Alvarez MJ, Pereira CR. Facebook: Risks and Opportunities in Brazilian and Portuguese Youths with Different Levels of Psychosocial Adjustment. Span J Psychol. 2018;21:E31. [Crossref] [PubMed] 
 34. Wartberg L, Kriston L, Thomasius R. Internet gaming disorder and problematic social media use in a representative sample of German adolescents: Prevalence estimates, comorbid depressive symptoms and related psychosocial aspects. Computers in Human Behavior. 2020;103:31-36. [Crossref] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com