Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Düşük Gerçeklikli Simülatörle Verilen Eğitimin Aspirasyon Öz Yeterlilik Düzeyine Etkisi
The Impact of Simulation-based Education on Self-efficience in Endotrakeal Suctioning
Ayşegül KOÇa, Bahar İNKAYAa, Esra TAYAZa, Betül ÇAKMAKa, Erdal CEYLANa
aAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2021;13(2):376-85
doi: 10.5336/nurses.2020-78295
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerine düşük gerçeklikli simülatör ile verilen eğitimin, öğrencilerin aspirasyon öz yeterlilik durumuna etkisinin incelenmesi amacı ile planlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın örneklemini, 3. sınıfta yoğun bakım hemşireliği dersini alan 70 öğrenci ve yoğun bakım hemşireliği dersini almayan randomizasyon ile seçilip araştırmaya katılmayı kabul eden 35 öğrenci (bazal grup) olmak üzere, toplamda 105 öğrenci oluşturmuştur. Kontrol grubu müfredatta yer alan eğitimi almış, öğrencilere eğitim öncesi ve sonrasında aspirasyon öz yeterlilik formu uygulanmıştır. Müdahale grubuna ise eğitim öncesi aspirasyon öz yeterlilik formu doldurulmuş, düşük gerçeklikli simülatör ile verilen eğitim sonrasında aynı form tekrar doldurulmuştur. Bazal gruba ise aspirasyon uygulaması ile ilgili herhangi bir eğitim verilmemiş, sadece aspirasyon öz yeterlilik formu doldurulmuştur. Bulgular: Araştırmanın sonunda, öğrencilerin eğitimler öncesi aspirasyon öz yeterlilik puan (AÖP) ortalaması 69,34±12,71 olarak bulunmuştur. Müdahale grubundaki öğrencilerin, eğitim öncesi AÖP ortalaması 67,35±13,38, kontrol grubundaki öğrencilerin eğitim öncesi AÖP ortalaması 70,73±12,42'dir. Öğrencilerin, eğitimler sonrası (son-test) AÖP ortalaması 92,34±12,86 olarak bulunmuştur. Müdahale grubundaki öğrencilerin eğitim sonrası AÖP ortalamasının 98,26±10,20, kontrol grubundaki öğrencilerin eğitim sonrası AÖP ortalamasının 88,21±13,0 olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Sonuç olarak, düşük gerçeklikli simülatör ile verilen eğitimin, öğrencilerin öz yeterlilik düzeyinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Simülasyon; aspirasyon; yoğun bakım; hemşirelik; üniversite öğrencisi; öz yeterlilik
ABSTRACT
Objective: This research is planned to investigate the effect of education given to nursing students with low-fidelity simulator on the aspiration self-efficacy status of students. Material and Methods: The sample of the study consisted of a total of 105 students, including 70 students who took intensive care nursing lessons in 3rd grade and 35 students (basal groups) who did not take intensive care nursing lessons. The control group received the education in the curriculum and the aspiration self-efficacy form was applied to the students before and after the training. The intervention group filled the pre-training aspiration self-efficacy form, received training with a lowreality simulator, and then filled the same form. The basal group did not receive any training on aspiration practice, only the aspiration selfefficacy form was filled. Results: At the end of the study, the average of suctioning self-efficacy score (SSS) of the students before the training was found to be 69.34±12.71. The pre-education suctioning selfefficacy score average of the students in the intervention group is 67.35±13.38, and the pre-education average of the students in the control group is 70.73±12.42. After the training (post-test), the mean of the SSS was 92.34±12.86. It was determined that the average of the posteducation SSS of the students in the intervention group was 98.26±10.20, and the post-education average of the students in the control group was 88.21±13.0. Conclusion: As a result, it was concluded that the education given with low reality simulator is effective on students' self-efficacy level.

Keywords: Simulation; suctioning; intensive care; nursing; university student; self-efficacy
REFERENCES:
 1. Şendir M, Doğan P. Hemşirelik eğitiminde simülasyonun kullanımı: Sistematik inceleme [Use of simulation in nursing education: A systematic review]. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 2015;23(1):49-56. [Crossref] 
 2. Bayram SB, Caliskan N. Effect of a game-based virtual reality phone application on tracheostomy care education for nursing students: A randomized controlled trial. Nurse Educ Today. 2019;79:25-31. [Crossref] [PubMed] 
 3. Bulfone G, Fida R, Ghezzi V, Macale L, Sili A, Alvaro R, Palese A. Nursing Student Self-efficacy in Psychomotor Skills: Findings From a Validation, Longitudinal, and Correlational Study. Nurse Educ. 2016;41(6):E1-E6. [Crossref] [PubMed] 
 4. Sarmasoğlu Ş, Dinç L, Elçin M. Hemşirelik öğrencilerinin klinik beceri eğitimlerinde kullanılan standart hasta ve maketlere ilişkin görüşleri [Nursing students' opinions about the standardized patients and part task trainers used in the clinical skills training]. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD). 2016;13(2):107-15. [Link] 
 5. Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Güncellenmiş. 5. Baskı Ankara: Akademisyen Kitabevi; 2020. [Link] 
 6. Sole ML, Bennett M, Ashworth S. Clinical Indicators for Endotracheal Suctioning in Adult Patients Receiving Mechanical Ventilation. Am J Crit Care. 2015;24(4):318-24; quiz 325. [Crossref] [PubMed] 
 7. Caparros AC. Mechanical ventilation and the role of saline instillation in suctioning adult intensive care unit patients: an evidence-based practice review. Dimens Crit Care Nurs. 2014;33(4):246-53. [Crossref] [PubMed] 
 8. Cavalcanti M, Valencia M, Torres A. Respiratory nosocomial infections in the medical intensive care unit. Microbes Infect. 2005;7(2):292-301. [Crossref] [PubMed] 
 9. Bozan S, Güven ŞD. Evaluation of knowledge and behavior of nurses working in intensive care units for endotracheal aspiration application. Journal of Surgery and Medicine.4(4):296-300. [Link] 
 10. Ciğerci Y, Çevik C, Çelebi Ş, Kurt H, Aslan A. Öğrenci hemşirelerin endotrakeal aspirasyona ilişkin bilgi düzeyleri. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi. 2016;6:128-139. [Link] 
 11. Şimşek M, Çonoğlu G, Orgun F. Hemşirelik eğitiminde kazandırılması planlanan temel hemşirelik becerilerinin değerlendirilmesi [Evaluation of basic nursing skills planned to be acqured during nursing education]. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2018;34(1):1-25. [Link] 
 12. Jun WH, Lee EJ, Park HJ, Chang AK, Kim MJ. Use of the 5E learning cycle model combined with problem-based learning for a fundamentals of nursing course. J Nurs Educ. 2013;52(12):681-9. [Crossref] [PubMed] 
 13. American Association for Respiratory Care. AARC Clinical Practice Guidelines. Endotracheal suctioning of mechanically ventilated patients with artificial airways 2010. Respir Care. 2010;55(6):758-64. [PubMed] 
 14. Bodenham A, Bell D, Bonner S, Branch F, Dawson D, Morgan P, et al. Standards for the care of adult patients with a temporary tracheostomy; Standards and Guidelines. Intensive Care Society. 2014. [Link] 
 15. Özden D, Taş Z, Yıldız M. Hemşirelerin açık ve kapalı sistem aspirasyon yönteminde serum fizyolojik uygulama durumlarının ve nedenlerinin belirlenmesi [The determination of the reason and extent of use of isotonic sodium chloride solution in open and closed system suctioning method among nusrer]. Turkish Journal of Research & Development in Nursing. 2009;11(3):18-29. [Link] 
 16. Çelik S, Veren F. Öğrenci hemşirelerin mezuniyet sonrasında yoğun bakım ünitelerinde çalışma hakkındaki görüşleri [Opinions of nursing students about working in intensive care units after graduation]. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 2009;13(2):63-8. [Link] 
 17. Koç Z, Çınarlı T, Şener A, Kızıltepe SK. Patricia Benner: Hemşirelik uygulamalarında klinik bilgelik ve beceri edinimi [Patricia Benner: clinical wisdom and skill acquisition in nursing practices. ACU Sağlık Bil Derg. 2018;9(1):1-12. [Link] 
 18. Kim YH, Hwang SY, Lee AY. Perceived confidence in practice of core basic nursing skills of new graduate nurses. The Journal of Korean academic society of nursing education. 2014;20(1):37-46. [Crossref] 
 19. Han A, Cho DS, Won J. A study on learning experiences and self-confidence of core nursing skills in nursing practicum among final year nursing students. Journal of Korean Academy of Fundamentals of Nursing. 2014;21(2):162. [Crossref] 
 20. Park S. Effects of an intensive clinical skills course on senior nursing students' self-confidence and clinical competence: A quasi-experimental post-test study. Nurse Educ Today. 2018;61:182-6. [Crossref] [PubMed] 
 21. Yoo MS, Yoo IY, Hong SK, Son YJ. Relationship between self-efficacy and clinical skill competence of nursing students. Journal of Korean Academy of Fundamentals of Nursing. 2006;13(3):343. [Link] 
 22. Zeinali K, Masoudi R. Motivational interviews to improve nurses' motivation and self-efficacy for the use of Closed Suctioning System in the ICU. International Journal of Medical Research & Health Sciences. 2016;5(9,S,):100-7. [Link] 
 23. Mwakanyanga ET, Masika GM, Tarimo EAM. Intensive care nurses' knowledge and practice on endotracheal suctioning of the intubated patient: A quantitative cross-sectional observational study. PLoS One. 2018;13(8):e0201743. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 24. Bülbül Maraş G, Kocaçal Güler E, Eşer İ, Köse Ş. Knowledge and practice of intensive care nurses for endotracheal suctioning in a teaching hospital in western Turkey. Intensive Crit Care Nurs. 2017;39:45-54. [Crossref] [PubMed] 
 25. Moon H, Hyun HS. Nursing students' knowledge, attitude, self-efficacy in blended learning of cardiopulmonary resuscitation: a randomized controlled trial. BMC medical education. 2019;19(1):414. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 26. Park JY, Woo CH, Yoo JY. Effects of Blended Cardiopulmonary Resuscitation and Defibrillation E-learning on Nursing Students' Self-efficacy, Problem Solving, and Psychomotor Skills. Comput Inform Nurs. 2016;34(6):272-80. [Crossref] [PubMed] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com