Turkiye Klinikleri Journal of Ophthalmology

.: ORIGINAL RESEARCH
Diagnosis and Follow-Up in Retinopathy of Prematurity: Seven-Year Experience of a Single Center Descriptive Research
Prematüre Retinopatisinde Tanı ve Takip: Tek Merkezde 7 Yıllık Deneyim Tanımlayıcı Araştırma
Aslıhan UZUNa, Asena KELEŞ ŞAHİNb
aDepartment of Ophthalmology, Ordu University Faculty of Medicine, Ordu, Türkiye
bDepartment of Ophthalmology, Ordu University Training and Research Hospital, Ordu, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2022;31(2):85-91
doi: 10.5336/ophthal.2021-86276
Article Language: EN
Full Text
ABSTRACT
Objective: To present the incidence and screening results of retinopathy of prematurity (ROP) in preterm infants who were followed-up and treated in Ordu University Training and Research Hospital. Material and Methods: Medical records of 1,995 babies who underwent screening for ROP between January 2014 and June 2021 were reviewed retrospectively. Of these infants, 1,853 patients with a gestational age (GA) of ≤37 weeks who completed all screening sessions were included. Results: Any stage ROP (157 Stage I, 87 Stage II, 19 Stage III, and 43 aggressive ROP) was detected in 306 (16.51%) infants. None of the patients developed Stage IV or V disease. The mean GA (30.30±2.69 weeks) and birth weight (BW) (1,508.20±501.06 g) were significantly lower in patients with ROP at any stage. The rates of ROP were 13.20% and 65.25% in infants with a GA of >28 weeks and ≤28 weeks, respectively. This rates were also 12.05% and 53.23% in patients with a BW of >1,250 g and ≤1,250 g, respectively. Small GA and low BW were significantly associated with the presence of ROP. Severe ROP requiring treatment was detected in 1.2% of infants with a BW of >1,500 g and in 0.5% of patients with a GA of >32 weeks. The disease was spontaneously regressed in 80.39% of patients. Sixty (19.61%) patients received treatment [45 with low dose intravitreal bevacizumab (IVB) injection and 15 with diode laser photocoagulation]. Conclusion: Small GA and low BW are the main risk factors for ROP development. Severe ROP requiring treatment may occur even in heavier babies. Meticulously managed regular screening program providing early diagnosis and treatment prevents Stage IV or V ROP. Additionally, low dose IVB injection seems to be effective in the treatment of aggressive ROP.

Keywords: Retinopathy of prematurity; bevacizumab; light coagulation
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde takip ve tedavi edilen preterm infantlarda prematüre retinopatisi (PR) insidansını ve tarama sonuçlarını sunmaktır. Gereç ve Yöntemler: Ocak 2014-Haziran 2021 tarihleri arasında PR taraması yapılan 1.995 bebeğin tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Bu hastalardan tüm tarama seanslarını tamamlayan, gebelik yaşı (GY) ≤37 hafta olan 1.853 hasta çalışmaya alındı. Bulgular: Toplam 306 (%16,51) infantta herhangi bir evre PR (157 Evre I, 87 Evre II, 19 Evre III ve 43 agresif PR) saptandı. Hiçbir hastada Evre IV veya V hastalık gelişmedi. Ortalama GY (30,30±2,69 hafta) ve doğum ağırlığı (DA) (1.508,20±501,06 g) herhangi bir evre PR olan hastalarda anlamlı olarak daha düşüktü. GY>28 hafta ve GY≤28 hafta olan bebeklerde, PR oranları sırasıyla %13,20 ve %65,25 idi. DA>1.250 g ve DA≤1.250 g olan hastalarda ise bu oranlar sırasıyla %12,05 ve %53,23 idi. Düşük GY ve DA, PR varlığı ile anlamlı olarak ilişkili idi. DA>1.500 g olan infantların %1,2'sinde, GY>32 hafta olan bebeklerin ise %0,5'inde tedavi gerektiren ciddi PR saptandı. Hastaların %80,39'unda hastalık kendiliğinden geriledi. Altmış (%19,61) hastaya tedavi [45'ine düşük doz intravitreal bevasizumab (IVB) enjeksiyonu ve 15'ine diyot lazer fotokoagülasyon] uygulandı. Sonuç: Küçük GY ve düşük DA, PR gelişimi için esas risk faktörleridir. Daha ağır bebeklerde dahi tedavi gerektiren şiddetli PR oluşabilir. Erken tanı ve tedaviye olanak sağlayan, titizlikle yürütülen düzenli tarama programı Evre IV veya V PR'yi engeller. Ayrıca agresif PR tedavisinde düşük doz IVB enjeksiyonunun etkili olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Prematüre retinopatisi; bevasizumab; ışık koagülasyonu
REFERENCES:
 1. Suelves AM, Shulman JP. Current screening and treatments in retinopathy of prematurity in the US. Eye Brain. 2016;8:37-43. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 2. Sommer A, Taylor HR, Ravilla TD, West S, Lietman TM, Keenan JD, et al; Council of the American Ophthalmological Society. Challenges of ophthalmic care in the developing world. JAMA Ophthalmol. 2014;132(5):640-4. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 3. Chan-Ling T, Gole GA, Quinn GE, Adamson SJ, Darlow BA. Pathophysiology, screening and treatment of ROP: A multi-disciplinary perspective. Prog Retin Eye Res. 2018;62:77-119. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Bas AY, Koc E, Dilmen U; ROP Neonatal Study Group. Incidence and severity of retinopathy of prematurity in Turkey. Br J Ophthalmol. 2015;99(10):1311-4. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Bayraktar BT, Koytak IA, Bayraktar S, Meriç Z. Evaluation of Retinopathy of Prematurity: Four-year Followup Study in a Newly Established Tertiary Neonatal Intensive Care Unit in Turkey. Bezmiâlem Science. 2020;8(2):170-4. [Link] 
 6. Chaudhry TA, Hashmi FK, Salat MS, Khan QA, Ahad A, Taqui AM, et al. Retinopathy of prematurity: an evaluation of existing screening criteria in Pakistan. Br J Ophthalmol. 2014;98(3):298-301. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Türk Neonatoloji Derneği/Türk Oftalmoloji Derneği. Türkiye Prematüre Retinopatisi Rehberi 2021 Güncellemesi. Erişim tarihi: 11 Ağustos 2021. Erişim linki: [Link] 
 8. Chiang MF, Quinn GE, Fielder AR, Ostmo SR, Paul Chan RV, Berrocal A, et al. International Classification of Retinopathy of Prematurity, Third Edition. Ophthalmology. 2021;128(10): e51-e68. [PubMed] 
 9. Good WV; Early Treatment for Retinopathy of Prematurity Cooperative Group. Final results of the Early Treatment for Retinopathy of Prematurity (ETROP) randomized trial. Trans Am Ophthalmol Soc. 2004;102:233-48; discussion 248-50. [PubMed]  [PMC] 
 10. Adams GG, Bunce C, Xing W, Butler L, Long V, Reddy A, et al. Treatment trends for retinopathy of prematurity in the UK: active surveillance study of infants at risk. BMJ Open. 2017;7(3):e013366. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 11. Darlow BA, Lui K, Kusuda S, Reichman B, Håkansson S, Bassler D, et al; International Network for Evaluating Outcomes of Neonates. International variations and trends in the treatment for retinopathy of prematurity. Br J Ophthalmol. 2017;101(10):1399-1404. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Bas AY, Demirel N, Koc E, Ulubas Isik D, Hirfanoglu İM, Tunc T; TR-ROP Study Group. Incidence, risk factors and severity of retinopathy of prematurity in Turkey (TR-ROP study): a prospective, multicentre study in 69 neonatal intensive care units. Br J Ophthalmol. 2018;102(12):1711-6. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Ekinci A, Akçakaya AA, Yaylalı SA, Sadıgov F. Prematüre retinopatisi: Dört yıllık tarama sonuçlarımız [Retinopathy of prematurity: Our results of four years' screen]. Okmeydanı Tıp Dergisi. 2015;31(3):122-8. [Link] 
 14. Özbek E, Genel F, Atlıhan F, Güngör İ, Malatyalı R, Menteş J, et al. Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde prematüre retinopatisi insidansı, risk faktörleri ve izlem sonuçları [Retinopathy of prematurity in our nenatal intensive care unit, incidence, risk factors and outcome]. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi. 2011;1(1):7-12. [Link] 
 15. Özcan PY. 2015 ve 2017 yıllarındaki prematüre retinopatisi insidanslarının karşılaş tırılması [The comparison of the incidences of retinopathy of prematurity in 2015 and 2017]. MN Oftalmoloji. 2018;25(3):169-73. [Link] 
 16. Esen E, Erdem E, Yar K, Demircan N, Soylu M. Prematüre retinopatisi tarama sonuç larımız: İdeal tarama programı nasıl olmalı? [Results of screening for retinopathy of prematurity: how the ideal screening program should be?]. Türk Oftalmoloji Dergisi. 2014;44(1):42-6. [Crossref] 
 17. Hwang JH, Lee EH, Kim EA. Retinopathy of prematurity among very-low-birth-weight infants in Korea: Incidence, treatment, and risk factors. J Korean Med Sci. 2015;30 Suppl 1(Suppl 1):S88-94. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Rasoulinejad SA, Montazeri M. Retinopathy of prematurity in neonates and its risk factors: A seven year study in northern Iran. Open Ophthalmol J. 2016;10:17-21. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 19. Nassar MM. Screening for retinopathy of prematurity: a report from upper Egypt. Int J Ophthalmol. 2016;9(2):262-5. [PubMed]  [PMC] 
 20. Li ML, Hsu SM, Chang YS, Shih MH, Lin YC, Lin CH, et al. Retinopathy of prematurity in southern Taiwan: a 10-year tertiary medical center study. J Formos Med Assoc. 2013; 112(8):445-53. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Gonçalves E, Násser LS, Martelli DR, Alkmim IR, Mourão TV, Caldeira AP, et al. Incidence and risk factors for retinopathy of prematurity in a Brazilian reference service. Sao Paulo Med J. 2014;132(2):85-91. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Mintz-Hittner HA, Kennedy KA, Chuang AZ; BEAT-ROP Cooperative Group. Efficacy of intravitreal bevacizumab for stage 3+ retinopathy of prematurity. N Engl J Med. 2011;364(7): 603-15. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 23. Han J, Kim SE, Lee SC, Lee CS. Low dose versus conventional dose of intravitreal bevacizumab injection for retinopathy of prematurity: a case series with paired-eye comparison. Acta Ophthalmol. 2018;96(4):e475-e478. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Wallace DK, Kraker RT, Freedman SF, Crouch ER, Bhatt AR, Hartnett ME, et al; Pediatric Eye Disease Investigator Group (PEDIG). Short-term Outcomes After Very Low-Dose Intravitreous Bevacizumab for Retinopathy of Pre maturity. JAMA Ophthalmol. 2020;138(6): 698-701. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 25. Şahin A, Gürsel-Özkurt Z, Şahin M, Türkcü FM, Yıldırım A, Yüksel H. Ultra-low dose of intravitreal bevacizumab in retinopathy of prematurity. Ir J Med Sci. 2018;187(2):417-21. [Crossref]  [PubMed] 

.: Up To Date

Login



Contact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com