Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
COVID-19 Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri ve Baş Etme Stratejileri: Tanımlayıcı Çalışma
Psychological Resilience Levels of Nursing Students and Coping Strategies in the COVID-19 Process: Descriptive Study
Vildan APAYDIN CIRIKa, Bahar AKSOYb, Uğur GÜLb
aKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik ABD, Karaman, TÜRKİYE
bGümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Gümüşhane, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2021;13(3):693-703
doi: 10.5336/nurses.2020-79559
Article Language: TR
ÖZET
Amaç: Koronavirüs hastalığı-2019 [coronavirus disease-2019 (COVID-19)] salgını, dünya çapında milyonlarca insanı fiziksel, duygusal, psikolojikve ekonomik yönden etkileyen ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Bu araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin COVID19 salgını sırasında psikolojik sağlamlıklarının ve baş etme stratejilerinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı türdeki bu araştırma, Şubat-Haziran 2020 tarihleri arasında, 3. sınıfta öğrenim görmekte olan toplam 112 öğrenci ile gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında, 'Tanımlayıcı Bilgi Formu', 'COVID-19 Sürecine Yönelik Soru Formu' ve 'Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği' kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde Student t-testi, Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanıldı. Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin psikolojik sağlamlık puan ortalaması 19,32±4,27 puandır ve 'orta' düzeydedir. Hemşirelik öğrencilerinin cinsiyeti, uyku düzeni, psikiyatrik hastalığı olma durumu, kendine ayırdığı zamanda ve sağlığında değişim durumları ile psikolojik sağlamlık puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p0,05). Sonuç: Bu çalışma sonucunda, hemşirelik öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeyi orta düzeyde olduğu ve COVID-19 salgınında 'davranışsal, zihinsel, bedensel ve inançsal' baş etme stratejileri kullandığı saptandı.

Anahtar Kelimeler: COVID-19; hemşirelik; öğrenciler; koronavirüs; psikolojik sağlamlık
ABSTRACT
Objective: Coronavirus disease-2019 (COVID-19) is a serious public health problem that affects millions of people around the world physically, emotionally, psychological and economically. The purpose of this research is to evaluate the psychological resilience and coping strategies of nursing students during the COVID-19 outbreak. Material and Methods: This descriptive study was conducted between February-June 2020 with a total of 112 students studying in the third grade. 'Descriptive Information Form', 'Question Form for COVID-19 Process' and 'The Brief Resilience Scale' were used to collect data. Student's t, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U-tests were used to evaluate the data. Results: The average score of the nursing students' psychological resilience is 19.32±4.27 and is at the 'medium' level. The difference between nursing students' gender, sleep patterns, mental disorders, changes in their time and health and their psychological resilience scores were found to be statistically significant (p0.05). Conclusion: The result of this research, it was found that the psychological resilience level of the nursing students was medium level and they used "behavioral, mental, physical and religious" coping strategies in the COVID-19 epidemic.

Keywords: COVID-19; nursing; students; coronavirus; psychological resilience
REFERENCES:
 1. American Psychological Association [İnternet]. © 2021 American Psychological Association [Erişim tarihi: 10 Şubat 2021]. Building your resilience. Erişim linki: [Link] 
 2. Newman R. APA's resilience initiative. Prof Psychol: Res Pract. 2005;36(3):227-229. [Link] 
 3. Kumpfer KL, Summerhays JF. Prevention approaches to enhance resilience among high-risk youth: comments on the papers of Dishion & Connell and Greenberg. Ann N Y Acad Sci. 2006;1094:151-63. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Windle G. What is resilience? A review and concept analysis. Rev Clin Gerontol. 2011;21(2):152-169. [Crossref] 
 5. Masten AS. Ordinary magic. Resilience processes in development. Am. Psychol. 2001;56(3):227-238. [Crossref] 
 6. Gizir AC. Psikolojik sağlamlık, risk faktörleri ve koruyucu faktörler üzerine bir derleme çalışması [Literature review of studies on resilience, risk, and protective factors]. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal. 2007;3(28):113-128. [Link] 
 7. Ramirez EM. Resilience: A concept analysis. Nurs. Forum. 2007;42(2):73- 82. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Bozdağ F. Pandemi sürecinde psikolojik sağlamlık [Psychological resilience during pandemic]. Electronic Turkish Studies. 2020;15(6):247-57. [Crossref] 
 9. Wang C, Pan R, Wan X, Tan Y, Xu L, Ho CS, et al. Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2020;17(5):1729-30. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Tang W, Hu T, Hu B, Jin C, Wang G, Xie C, et al. Prevalence and correlates of PTSD and depressive symptoms one month after the outbreak of the Covid-19 epidemic in a sample of home-quarantined Chinese university students. J Affect Disord. 2020;274(1):1-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 11. World HealthOrganization [İnternet]. © 2020 WHO [Erişim tarihi: 21 Haziran 2020]. WHO announces COVID-19 outbreak a pandemic. Erişim linki: [Link] 
 12. Çaykuş ET, Çaykuş TM. COVID-19 pandemi sürecinde çocukların psikolojik dayanıklılığını güçlendirme yolları: Ailelere, öğretmenlere ve ruh sağlığı uzmanlarına öneriler [Ways to promote chıldren' resılıency to the Covid-19 pandemıc suggestıons for famılıes, teachers and mental health specialists]. Eurasian Journal of Researches in Social and Economics. 2020;7(5):95-113. [Link] 
 13. Cao W, Fang Z, Hou G, Han M, Xu X, Dong J, et al. The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry Res. 2020;287:112934. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 14. Lai J, Ma S, Wang Y, Cai Z, Hu J, Wei N, et al. Factors associated with mental health outcomes among health care workers exposed to coronavirus disease 2019. Jama Netw Open. 2020;3(3):e203976. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Bao Y, Sun Y, Meng S, Shi J, Lu L. 2019-nCoV epidemic: Address mental health care to empower society. The Lancet. 2020;395(10224):e37-e38. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 16. Li Y, Wang Y, Jiang J, Valdimarsdóttir UA, Fall K, Fang F, et al. Psychological distress among health professional students during the COVID-19 outbreak. Psychol Med. 2020:1-3. Epub ahead of print. [PubMed]  [PMC] 
 17. Savitsky B, Findling Y, Ereli A, Hendel T. Anxiety and coping strategies among nursing students during the covid-19 pandemic. Nurse Educ Pract. 2020;46:102809. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Salman M, Asif N, Mustafa ZU, Khan TM, Shehzadi N, Hussain K, et al. Psychological ımpact of Covıd-19 on Pakistani University students and how they are coping. 2020. [Epub ahead of print]. [Crossref] 
 19. Yükseköğretim Kurulu [İnternet]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı © 2020 [Erişim tarihi: 16 Temmuz 2020]. Koronavirüs (Covid-19) bilgilendirme notu: 1. Erişim linki: [Link] 
 20. Çetin C, Anuk Ö. COVID-19 pandemi sürecinde yalnızlık ve psikolojik dayanıklılık: bir kamu üniversitesi öğrencileri örneklemi [COVID-19 pandemic process and psychological resilience: sample of students from a public university]. Eurasian Journal of Researches in Social and Economics. 2020;7(5):170-89. [Link]
 21. Huang L, Fuming XU, Liu H. Emotional responses and coping strategies of nurses and nursing college students during Covid-19 outbreak. 2020. (Epub ahead of print). [Crossref] 
 22. Smith BW, Dalen J, Wiggins K, Tooley E, Christopher P, Jennifer BJ. The brief resilience scale: Assessing the ability to bounce back. Int J Behav Med. 2008;15(1):194-200. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Doğan T. Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği'nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Adaptation on of the brief resilience scale into Turkish: A validity and reliability study]. The Journal of Happiness & Well-Being. 2015;3(1):93-102. [Link] 
 24. Qan MY, Ye DM, Dong W. Changes of coping behavior, cognitive evaluation and emotional state of SARS in Peking people in different periods. Chinese Mental Health Journal. 2003;8(1):515-520. [Link] 
 25. Gerhold L. Covid-19: Risk perception and coping strategies. 2020 Mar 25. (Epub ahead of print). [Crossref] 
 26. Çelebi GY. Covid-19 salgınına ilişkin tepkilerin psikolojik sağlamlık açısından incelenmesi [Investigation of Reactions to the Covid-19 Outbreak in terms of Psychological Resilience]. IBAD Journal of SocialSciences. 2020;(8):471-83. [Crossref] 
 27. Rudwan S, Alhashimi S. The relationship between resilience & mental health among a sample of university of Nizwa students-sultanate of Oman. Eur Sci. 2018;14(2):288-303. [Crossref] 
 28. Karaşar B, Canlı D. Psychological resilience and depression during the Covid-19 pandemic in Turkey. Psychiatr Danub, 2020;32(2):273-79. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Tönbül Ö. Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası 20-60 yaş arası bireylerin psikolojik dayanıklılıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi [Investigation of the psychological resilience of individuals between the ages of 20-60 after the coronary virus (Covid-19) epidemic in terms of some variables]. Humanistic Perspective. 2020;2(2):159-174. [Link] 
 30. Demir A, Çifçi F. COVID-19 pandemi sürecinde egzersizin lise öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerine etkisinin incelenmesi [Investigatıon of the effect of exercise on high school students' psychological resilience levels in COVID-19 pandemic]. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2020;18(3):169-179. [Crossref] 
 31. Pedersen ER, Troxel WM, Shih RA, Pinder E, Lee D, Geyer L, et al. Increasing resilience through promotion of healthy sleep among service members. Mil Med. 2015;180(1):4-6. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 32. Marelli S, Castelnuovo A, Somma A, Castronovo V, Mombelli S, Bottoni D, et al. Impact of Covid-19 lockdown on sleep quality in university students and administration staff. J Neurol. 2021;268(1):8-15. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 33. Şimşek E, Koç K, Özsoy D, Karakuş M. Investigation the effect of performing physical activity at home on sleep quality and life satisfaction during coronavirus (Covid-19) outbreak. Int J Appl Exerc Physiol. 2020;9(7):55-62. [Link] 
 34. Çıtak Ş, Pekdemir Ü. An analysis on sleep habits and generalized anxiety levels of individuals during the Covid-19 pandemic. Journal of Family Counseling and Education. 2020;5(1):60-73. [Crossref] 
 35. Hatun O, Dicle AN, Demirci İ. Koronavirüs salgınının psikolojik yansımaları ve salgınla başa çıkma [Psychological reflections of the coronavirus pandemic and coping with pandemic]. Turkish Studies. 2020;15(4):531-554. [Crossref] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com