Difficult - to - Cure Infections from Diagnosis to Treatment

Çocuklarda Sistemik Paraziter Enfeksiyonlar
Systemic Parasitic Infections in Children
İrem Ceren ERBAŞa, Şilem ÖZDEM ALATAŞa, Nurşen BELETa
aDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, İzmir, Türkiye
Erbaş İC, Özdem Alataş Ş, Belet N. Çocuklarda sistemik paraziter enfeksiyonlar. Çelik Ü, editör. Tanıdan Tedaviye Zorlu Enfeksiyonlar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.10-20.
Article Language: TR
ÖZET
Echinococcus granulosus, tenya ailesinden kist hidatik hastalığına neden olan bir parazittir. Koyunların ve diğer çiftlik hayvanlarının yetiştirildiği, sakatatla beslenilen bölgelerde sık görülür. Vakaların yaklaşık %50'si asemptomatiktir. Genellikle çocukluk çağında bulaşır ve yetişkin döneme kadar semptom vermez. Tanıda sıklıkla görüntüleme yöntemleri ve serolojik testler kullanılır. Kist hidatik hastalığında cerrahi, medikal tedavi, kist ponksiyonu ve PAIR (Ponksiyon, aspirasyon, enjeksiyon, yeniden aspirasyon) gibi yöntemler kullanılır. Amebiyaz, Entamoeba histolytica'nın etken olduğu, bağırsak ve bağırsak dışı yerleşim gösterebilen paraziter bir hastalıktır. Tüm dünyada özellikle tropikal, subtropikal bölgeler ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur. %90'ı asemptomatiktir ancak kolon duvarını istila ederek, ishale, amip kolitine, akut dizanteriye veya kronik ishale neden olabilir. Tanıda mikroskopi, antijen testleri, serolojik testler, moleküler yöntemler ve görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. Tedavide asemptomatik enfeksiyonlar paromomisin veya diloksanid furoat, amebik kolitte ise nitroimidazoller tercih edilir. Fasciola hepatica, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda sık rastlanan bir trematottur. Yıkanmamış bitki ve arıtılmamış sulardaki metaserkaryalar ile bulaşır. Parazit gelişimini tamamlamak için kesin ve ara konaklara ihtiyaç duymaktadır. Yaklaşık %85'i asemptomatiktir. Genellikle klinik hafiftir, karın ağrısı en sık görülen semptomdur. Tanıda mikroskopi, antijen testleri, serolojik testler, moleküler yöntemler kullanılır. Tedavisi triklabendazoldür. Cryptosporidium tüm dünyada yaygın görülen, gastroenterite neden olan hücre içi protozoondur. Beş yaşından küçük çocuklarda ishale bağlı morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenlerindendir. İçme suları, az pişmiş yiyecekler, pastörize edilmemiş süt veya endemik bölgelere seyahat ile bulaşır. Bağışıklığı baskılanmış çocuklarda ağır klinik tablolara, bağışıklığı tam olanlarda su kaynaklı ishal salgınlarına neden olur. Bağışıklığı baskılanmış bireylerde kronik ishal, kolera benzeri hastalık ve ekstraintestinal tutulum şeklinde görülebilir. Tanıda boyalı mikroskopi, PCR ve antijen tespitine dayalı testler kullanılır. Temel tedavi hidrasyon ve destekleyici bakımdır. Genellikle ishal iki hafta sürer ve kendini sınırlar. Şiddetli ishal olanlarda nitazoksanid, nitrotiazolil-salisilamit türevi olan ilaçlar kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Parazit; enfeksiyonlar; çocuk; antiparazitik ajanlar
ABSTRACT
Echinococcus granulosus is a parasite of the tapeworm family that causes cyst hydatid disease. It is common in offal-fed areas and where sheep and other farm animals are raised. Nearly half of the patients are asymptomatic. It is usually transmitted in childhood and does not cause symptoms until adulthood. Imaging methods and serological tests are frequently used in the diagnosis. Methods such as surgery, medical treatment, cyst puncture and PAIR (puncture, aspiration, injection, re-aspiration) are used in cyst hydatid. Amebiasis is a parasitic disease caused by Entamoeba histolytica, which can be located in and out of the intestine. It is an important public health problem all over the world, especially in tropical and subtropical regions and in our country. Although it is asymptomatic in 90%, it can invade the colon wall, causing diarrhea, amoebic colitis, acute dysentery, or chronic diarrhea. Microscopy, antigen tests, serological tests, molecular methods and imaging methods can be used for diagnosis. Paromomycin or diloxanide furoate is preferred in the treatment of asymptomatic infections, and nitroimidazoles are preferred in amebic colitis. Fasciola hepatica is a common trematode in cattle, sheep, and goats. It is transmitted by metacercariae in unwashed plants and untreated waters. The parasite needs definitive and intermediate hosts to complete its development. Approximately 85% of the patients are asymptomatic. It is usually clinically mild and the most common symptom is abdominal pain. Microscopy, antigen tests, serological tests and molecular methods are used in diagnosis. Triclabendazole is used for treatment. Cryptosporidium is an intracellular protozoan that is common over the world and causes gastroenteritis. It is one of the leading causes of diarrhea-related morbidity and mortality in children younger than five years of age. It is transmitted through drinking water, undercooked food, unpasteurized milk, and during traveling to endemic areas. It causes severe clinical disease in immunocompromised children, and water-borne diarrhea outbreaks in immunocompetent patients. It can be presented with chronic diarrhea, cholera-like disease, and extraintestinal involvement in immunocompromised patients. Stained microscopy, PCR and tests based on antigen detection are used for the diagnosis. The main treatment includes hydration and supportive care. Diarrhea usually lasts for two weeks and is self-limiting. Nitazoxanide and nitrothiazolylsalicylamide derivative drugs can be used in patients with severe diarrhea.

Keywords: Parasites; infections; child; antiparasitic agents

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com