Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Change in Utilization of Health Services and its Affecting Factors in Kayseri City Center: A Comparative Population-Based Cross-Sectional Study in 2004 and 2017
Kayseri İl Merkezinde Sağlık Hizmetleri Kullanımındaki Değişim ve Etkileyen Faktörler: 2004 ve 2017 Yılları Karşılaştırmalı Topluma Dayalı Kesitsel Çalışma
Vesile ŞENOLa, Ferhan ELMALIb, Fevziye ÇETİNKAYAc, Melis NAÇARd, Rukiye YALAPa
aDepartment of Nutrition and Dietetics, Kapadokya University Faculty of Health Science, Nevşehir, Türkiye
bDepartment of Biostatistics, İzmir Kâtip Çelebi University Faculty of Medicine, İzmir, Türkiye
cDepartment of Public Health, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Türkiye
dDepartment of Medical Education, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2023;43(1):49-63
doi: 10.5336/medsci.2022-91590
Article Language: EN
Full Text
ABSTRACT
Objective: This study aimed to examine the change in health service use and its affecting factors by comparing the findings of 2 studies conducted at different times, with the same data collection tools, in the same health service region. Material and Methods: The first cross-sectional study was conducted in 2004, in urban areas in Kayseri, with 501 households and 1,880 people in Primary Health Centers. The second was carried out in 2017, in 30 Family Health Centers, with 801 households and 2,253 people. The data were collected by the face-to-face interview method using a questionnaire. In statistical analysis, mean±standard deviation, median (Q1-Q3), Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, Pearson χ2 , logistic regression analysis were used. The value p <0.05 was accepted as statistically significant. Results: The rate of health service utilization (HSU) increased from 79.6% to 84.8%, the average number of visits to physicians per person increased from 4.9 to 6.9. While the proportion of primary HSU increased to 45.8%, requests for visits to public hospital decreased to 26.4%. Healthcare use was significantly higher in male gender (2.2-2.3 times), 65 years and older (2.8-3.2 times), in people with good income (1.8-1.5 times), and in those with negative health perception (1.8-1.9 times). Conclusion: There has been a significant improvement in HSU parameters, particularly in Primary Health Care Centers services. Male gender, good level income, advanced age (≥65), and negative health perception are the main determinants of healthcare use. These results require a better understanding of the factors that make access to the health facilities difficult and the development of strategies that ensure fair use of health services.

Keywords: Health services; utilization; health services accessibility; change
ÖZET
Amaç: Bu çalışma, farklı 2 zaman diliminde aynı bölgelerde aynı veri toplama araçları kullanılarak yapılan 2 çalışma sonucu karşılaştırılarak, sağlık hizmeti kullanımındaki değişimi ve etkileyen faktörleri incelemeyi amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntemler: Kesitsel nitelikli çalışmaların ilki 2004 yılında Kayseri'de 7 kentsel alan Sağlık Ocağı bölgesinde 501 hane ve 1.880 kişi; ikincisi 2017 yılında Kayseri kentsel alan 30 Aile Sağlığı Merkezi bölgesinde 801 hane ve 2.253 kişi üzerinde yürütülmüştür. Veriler araştırma bilgi formu kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. İstatistiksel değerlendirmede ortalama±standart sapma, medyan (Q1-Q3), Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, Pearson ki-kare ve lojistik regresyon analizi uygulanmıştır. p <0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Örneklem gruplarının yaş ortlaması 28,01 ve 29,31'dir. Sağlık hizmeti kullanım oranı %79,6'dan %84,8'e, kişi başı hekime başvuru ortalaması 4,9'dan 6,9'a yükselmiştir. Birinci basamak hizmet kullanımı %45,8'e yükselirken, kamu hastanelerine başvurular %26,4'e düşmüştür. Sağlık hizmeti kullanımı erkek cinsiyette (2,2-2,3 kat), 65 ve üzeri yaş grubunda (2,8-3,2 kat), gelir düzeyi iyi olanlarda (1,8-1,5 kat), olumsuz sağlık algısına sahip kişilerde (1,8-1,9 kat) anlamlı düzeyde daha yüksektir. Sonuç: Birinci basamak sağlık hizmetleri başta olmak üzere, sağlık hizmeti kullanım parametrelerinde belirgin düzeyde iyileşme görülmüştür. Erkek cinsiyet, iyi düzey gelir, ileri yaş (≥65) ve olumsuz sağlık algısı hizmet kullanımının temel belirleyicileridir. Bu sonuçlar hizmete erişimi güçleştiren faktörlerin daha iyi anlaşılmasını ve sağlık hizmetlerinin adil kullanımını sağlayan stratejilerin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık hizmeti; kullanım; sağlık hizmetlerine erişebilirlik; değişim
REFERENCES:
 1. Andersen R, Newman JF. Societal and individual determinants of medical care utilization in the United States. Milbank Mem Fund Q Health Soc. 1973;51(1):95-124. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Babitsch B, Gohl D, von Lengerke T. Re-revisiting Andersen's behavioral model of health services use: a systematic review of studies from 1998-2011. Psychosoc Med. 2012;9:11. [PubMed]  [PMC] 
 3. Landmann-Szwarcwald C, Macinko J. A panorama of health inequalities in Brazil. Int J Equity Health 2016;15:174. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 4. Abera Abaerei A, Ncayiyana J, Levin J. Health-care utilization and associated factors in Gauteng province, South Africa. Glob Health Action. 2017;10(1):1305765. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 5. Bazie GW, Adimassie MT. Modern health services utilization and associated factors in North East Ethiopia. PLoS One. 2017;12(9):e0185381. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 6. Capilheira MF, da Silva Dos Santos I. Fatores individuais associados à utilização de consultas médicas por adultos [Individual factors associated with medical consultation by adults]. Rev Saude Publica. 2006;40(3):436-43. Portuguese. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Araujo MEA, Silva MT, Galvao TF, Pereira MG. Prevalence of health services usage and associated factors in the Amazon region of Brazil: a population-based cross-sectional study. BMJ Open. 2017;7(11):e017966. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Awoke MA, Negin J, Moller J, Farell P, Yawson AE, Biritwum RB, et al. Predictors of public and private healthcare utilization and associated health system responsiveness among older adults in Ghana. Glob Health Action. 2017;10(1):1301723. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 9. Wu D, Lam TP, Lam KF, Zhou XD, Sun KS. Public views towards community health and hospital-based outpatient services and their utilisation in Zhejiang, China: a mixed methods study. BMJ Open. 2017;7(11):e017611. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Akdağ R. Turkey Health Transformation Program, Evaluation Report (2003-2011). Ankara: T.C. Ministry of Health; 2012. [Link] 
 11. The Ministry of Health of Turkey Health Statistics Yearbook 2018. Utilization of health care services, chapter 8, p.159-205. (Date of access:12.02.2023). [Link] 
 12. Wannamethee G, Shaper AG. Self-assessment of health status and mortality in middle-aged British men. Int J Epidemiol. 1991;20(1):239-45. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Çilhoroz Y, Arslan İ. Sağlıkta dönüşüm programı uygulamalarının değerlendirilmesi: akademisyenler üzerinde nitel bir araştırma [Evaluation of health transformation program practices: a qualitative research on academics]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018;10(26):798-810. [Crossref] 
 14. Bankur M. Aile hekimliğinde zorunlu sevk zincirinin uygulanmamasının sağlık harcamalarına etkisi: üst solunum yolu enfeksiyonları üzerine bir uygulama [The impact of failure to apply mandatory referral chain at family medicine practices on the healthcare expenses: an application to upper respiratory tract infection cases]. Sosyal Güvence Dergisi. 2017;12:60-88. [Crossref] 
 15. Mojumdar SK. Determinants of health service utilization by urban households in India: A multivariate analysis of NSS case-level data. Journal of Health Management. 2018;20(2):105-21. [Crossref] 
 16. Nouraei Motlagh S, Sabermahani A, Hadian M, Lari MA, Mahdavi MR, Abolghasem Gorji H. Factors affecting health care utilization in Tehran. Glob J Health Sci. 2015;7(6):240-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 17. Kim K, Casado BL. Preventive health services utilization among Korean Americans. Soc Work Public Health. 2016;31(5):431-8. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Sözmen K, Ünal B. Explaining inequalities in health care utilization among Turkish adults: Findings from Health Survey 2008. Health Policy. 2016;120(1):100-10. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Fujita M, Sato Y, Nagashima K, Takahashi S, Hata A. Impact of geographic accessibility on utilization of the annual health check-ups by income level in Japan: A multilevel analysis. PLoS One. 2017;12(5):e0177091. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 20. Ranjbar Ezzatabadi M, Khosravi A, Bahrami MA, Rafiei S. Socio-economic inequalities in health services utilization: a cross-sectional study. Int J Health Care Qual Assur. 2018;31(1):69-75. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Girma F, Jira C, Girma B. Health services utilization and associated factors in jimma zone, South west ethiopia. Ethiop J Health Sci. 2011;21(Suppl 1):85-94. [PubMed]  [PMC] 
 22. Gan-Yadam A, Shinohara R, Sugisawa Y, Tanaka E, Watanabe T, Hirano M, et al. Factors associated with health service utilization in Ulaanbaatar, Mongolia: a population-based survey. J Epidemiol. 2013;23(5):320-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 23. Cutler DM, Lleras-Muney A. Education and Health: evaluating theories and evidence. 2006. [Crossref] 
 24. Yip AM, Kephart G, Veugelers PJ. Individual and neighbourhood determinants of health care utilization. Implications for health policy and resource allocation. Can J Public Health. 2002;93(4):303-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 25. López-Cevallos DF, Chi C. Health care utilization in Ecuador: a multilevel analysis of socio-economic determinants and inequality issues. Health Policy Plan. 2010;25(3):209-18. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Şenol V, Çetinkaya F, Balcı E. Factors associated with health services utilization by the general population in the center of Kayseri, Turkey. J Med Sci. 2010;30(2):721-30. [Crossref] 
 27. Jahangeer R. PHS82 determinants of health service utilization in Urban Pakistan. Value in Health. 2012;15:A533. [Crossref] 
 28. Zhang X, Wu Q, Shao Y, Fu W, Liu G, Coyte PC. Socioeconomic inequities in health care utilization in China. Asia Pac J Public Health. 2015;27(4):429-38. [Crossref]  [PubMed] 
 29. The World Health Report. Primary health care now more than ever. Geneva, WHO ISBN 978 92 4 156373 (Date of access:11.02.2023). [Link] 
 30. Singh JA, Sarkin A, Shieh M, Khanna D, Terkeltaub R, Lee SJ, et al. Health care utilization in patients with gout. Semin Arthritis Rheum. 2011;40(6):501-11. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 31. van Doorslaer E, Wagstaff A, van der Burg H, Christiansen T, De Graeve D, Duchesne I, et al. Equity in the delivery of health care in Europe and the US. J Health Econ. 2000;19(5):553-83. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Zhang X, Yu B, He T, Wang P. Status and determinants of health services utilization among elderly migrants in China. Glob Health Res Policy. 2018;3:8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 33. Atun R, Aydın S, Chakraborty S, Sümer S, Aran M, Gürol I, et al. Universal health coverage in Turkey: enhancement of equity. Lancet. 2013;382(9886):65-99. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Onyeneho NG, Amazigo UV, Njepuome NA, Nwaorgu OC, Okeibunor JC. Perception and utilization of public health services in Southeast Nigeria: Implication for health care in communities with different degrees of urbanization. Int J Equity Health. 2016;15:12. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 35. Çiçeklioğlu M, Öcek Z, Yücel U, Özdemir R, Türk M, Taner Ş. Aile hekimliği birinci basamak sağlık ortamını nasıl dönüştürdü? İçinde: Öcek Z, Çiçeklioğlu M, eds. Ankara:TTB Yayınları; 2013. p. 22,92,103,162. (Date of access:11.02.2023) [Link] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com