Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History

.: RESEARCH
Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner ve Tıp Fakülteleri Öğrencilerinin Zoonoz Hastalıklar Hakkındaki Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Assessment of Awareness Level on Zoonotic Diseases of Medicine Faculty and Veterinary Medicine Faculty Students in Bursa Uludağ University
Güler KAYABAŞLIa, Türel ÖZKULb, Elif ATICIc
aTıp Tarihi ve Etik AD, Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
bVeteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji AD, Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi,
cTıp Tarihi ve Etik AD, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2019;27(2):128-37
doi: 10.5336/mdethic.2019-66095
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Tek sağlık konsepti temelinde tıp ve veteriner fakülteleri 1. ve son sınıf öğrencilerinin zoonozlar konusundaki farkındalık düzeylerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Örneklemi, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp ve Veteriner Fakülteleri 1. ve son sınıf öğrencisi 1.004 kişi oluşturmaktadır (n=598). Katılım oranı %59,6'dır. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket formunun birinci bölümü cinsiyet, yaş, fakülteye girmeden önce en uzun süre yaşanılan yer, fakülte-sınıf değişkenleriyle zoonoz hastalıklarla ilgili bilgiyi nereden edindikleri, ailede zoonoz hastalık geçirilme durumu ve tek sağlık konseptinin tanımını yazmalarını içermektedir. İkinci bölümde, zoonozlar hakkındaki bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla üçlü likert skalası kullanılarak hazırlanan 17 ölçüm maddesi yer almaktadır. Analizde SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Bulgular: Zoonoz bilgisine sahip olduğunu ifade edenlerin oranı %60,2'dir. Bilginin edinildiği yer olarak ilk sırada okul (%74,8) bulunmaktadır. Pet besleme oranı %64,7 çiftlik hayvanıyla ilgilenme oranı %34,4'tür. Ailede zoonoz hastalık geçirme durumu düşük olup (%4,5), en sık görülen hastalık bruselloz (%74)'dur. Tek sağlık konseptini bildiğini ifade edenlerin oranı %14,2'dir. Bu oran veteriner öğrencilerinde (%98,8) yüksektir. Tek sağlık tanımını yapanların tamamı veteriner fakültesi öğrencileridir. Tanımlamada en çok sağlık hizmeti sunumunda hekim-veteriner iş birliğine (%48,7) değinilmiştir. On yedi ölçüm maddesinden veteriner fakültesi öğrencilerinin tıp fakültesi öğrencilerinden ve her iki fakültede de son sınıf öğrencilerinin birinci sınıf öğrencilerinden daha fazla puan aldıkları saptanmıştır. Sonuç: Zoonoz bilgisinin tıp öğrencilerinde daha az olması, tek sağlık konseptine yabancı olduklarının görülmesi, toplumun sağlık gereksinimlerini dikkate alan bütüncül hizmet anlayışını zayıflatmaktadır. Küresel düzeyde etkiye sahip olan zoonozlarla mücadelede insan-hayvan-çevre sağlığı birlikte değerlendirilerek tıp ve veteriner hekimlerinin iş birliği içinde çalışması, eğitimin interdisipliner olarak sunulması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Tek sağlık; zoonoz hastalıklar; disiplinlerarası eğitim; küresel sağlık; tıp eğitimi; veteriner hekimliği eğitimi
ABSTRACT
Objective: Evaluating awareness level of zoonosis comparatively in freshmen and senior students of medical and veterinary faculties on the bases of one health concept. Material and Methods: The sample consists of 1.004 students in the first and last year of education in Bursa Uludağ University Medicine and Veterinary Medicine Faculties. Participation rate is 59.6% (n=598). As data collection tool, first part of the questionnaire includes variables as gender, age, place where students longest lived before entering faculty, where they get information about zoonosis, zoonotic disease status in family and one health concept definition. In the second part, 17 measurement items prepared by using triple-likert scale to determine level of knowledge about zoonosis. SPSS 22.0 package program is used. Results: The rate who stated that they have knowledge about zoonosis is 60.2%. School is the first place where information is obtained (74.8%). Pet ownership and dealing with farm animals rates are 64.7%, 34.4% respectively. Having zoonotic diseases in family is low (4.5%) and the most common disease is brucellosis (74%). Only 14.2% stated that they know one health concept. This is high among veterinary students (98.8%). All definitions about one health are made by veterinary students. Physician-veterinary cooperation in the healthcare delivery is the most mentioned in definition (48.7%). Veterinary students and senior students in both faculties received higher scores in 17 measurement items. Conclusion: Having less information about zoonosis and ignorant of one health in medical students weakens the understanding of healthcare with integrative taking into account the health needs of society. Evaluating human-animalenvironment health together, physicians-veterinarians cooperation and presenting education interdisciplinary is important.

Keywords: One health; zoonosis; interprofessional education; global health; medical education; veterinary education
REFERENCES:
 1. Türk Veteriner Hekimleri Birliği. III. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı. Sonuç Raporları. Ankara: Türk Veteriner Hekimleri Birliği; 2010. p.328.
 2. Serpen A. Türkiye?de Veteriner Halk Sağlığının Mevcut Durumu ve Geleceği, Tek Tıp Tek Sağlık. Panel Kitabı Ek Kitapçığı; 2014. p.32.
 3. Erk N. Veteriner Tarihi. 1. Baskı. Ankara: A.Ü Veteriner Fakültesi Yayınları; 1966. p.242.
 4. Winer JN, Nakagawa K, Conrad PA, Brown L, Wilkes M. Evaluation of medical and veterinary students? attitudes toward a one health interprofessional curricular exercise. J Interprof Care. 2015;29(1):49-54. [Crossref] [PubMed]
 5. Kahn LH, Kaplan B, Monath TP, Steele JH. Teaching ?one medicine, one health?. Am J Med. 2008;121(3):169-70. [Crossref] [PubMed]
 6. One Health Initiative Task Force: Final Report. American Veterinary Medical Association; 2008. p.1-36.
 7. Consultation document, Contributing to One World, One Health; A Strategic Framework for Reducing Risks of Infectious Diseases at the AnimalHuman-Ecosystems Interface. FAO, OIE, WHO, UNSIC, UNICEF, WB; 2008. p.68.
 8. Burroughs T, Knobler S, Lederberg J. The Emergence of Zoonotic Diseases: Understanding the Impact on Animal and Human Health: Workshop summary. In: Institute of Medicine (US) Forum On Emerging Infections. Washington (DC): National Academies Press (US); 2002.
 9. Grace D, Mutua F, Ochungo P, Kruska R, Jones K, Brierley L. Mapping of poverty and likely zoonoses hotspots. Zoonoses Project 4. 2nd version. 2012. p.84.
 10. Jones K, Patel NG, Levy MA, Storeygard A, Balk D, Gittleman JL, et al. Global trends in emerging infectious diseases. Nature. 2008;451(7181):9903. [Crossref][PubMed] [PMC]
 11. Hahn BH, Shaw GM, De Cock KM, Sharp PM. AIDS as a zoonosis: scientific and public health implications. Science. 2000;287(5453): 607-14. [Crossref] [PubMed]
 12. World Organization of Animal Health (OIE). The OIE Strategy on Antimicrobial Resistance and the Prudent Use of Antimicrobials; 2016. p.1-12.
 13. The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2017. European Food Safety Authority (EFSA); 2018. p.1-262.
 14. Osmanağaoğlu Ş, Erer S, Özkul T. [Reflections from the Faculty of Veterinary Medicine of Uludağ University: evaluation of public health in veterinary]. Uludag Univ J Fac Vet Med. 2011;30(1):359.
 15. Osburn B, Scott C, Gibbs P. One world--one medicine--one health: emerging veterinary challenges and opportunities. Rev Sci Tech. 2009;28(2):4816. [Crossref] [PubMed]
 16. Mackenzie JS, Jeggo, M, Daszak P, Richt JA. The concept and examples of a one health approach. One Health: The Human-Animal-Environment Interfaces in Emerging Infectious Diseases. Springer; 2013. [Crossref]
 17. Marcotty T, Thys E, Conrad P, Godfroid J, Craig P, Zinsstag J, et al. Intersectoral collaboration between the medical and veterinary professions in low-resource societies: The role of research and training institutions. Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 2013;36(3):233-9. [Crossref] [PubMed]
 18. Lapkin S, Levett-Jones T, Gilligan C. A systematic review of the effectiveness of interprofessional education in health professional programs. Nurse Educ Today. 2013;33(2):90-102. [Crossref] [PubMed]
 19. Hayes B, Engelke H, Stielstra S, Kachani M. Assessment of knowledge, attitudes, and beliefs of health professional students on one health after completion of an interprofessional education course. Med Sci Educ. 2014;24(4): 369-78. [Crossref]
 20. Coleman-Jones E, Scoones I. Avian influenza: science, policy and politics. Earthscan publications. J Biosoc Sci. 2013;45(06):863-4. [Crossref]
 21. Barrett MA, Bouley TA, Stoertz AH, Stoertz RW. Integrating a one health approach in education to address global health and sustainability challenges. Front Ecol Environ. 2011;9(4):239-45. [Crossref]
 22. Bennett PN, Gum L, Lindeman I, Lawn S, McAllister S, Richards J, et al. Faculty perceptions of interprofessional education. Nurse Educ Today. 2011;31(6):571-6. [Crossref] [PubMed]
 23. Yüksek O, Erdem R. [Bioterrorism and health]. Hacettepe Health Administration Journal. 2016;19(2):203-22.
 24. Serinken M, Kutlu SS. [Bioterorism and anthrax]. Turkey Emergency Medicine. 2009;9(4): 185-90.
 25. Roopnarine R, Younger HC, Mossop E, Rodrigo S. Survey on veterinary student perceptions of One Health at St. George?s University. Journal of Zoonotic Diseases Public Health. 2018;2(1):2.
 26. Frank D. One world, one health, one medicine. Can Vet J. 2008;49(11):1063-5.
 27. Schwind JS, Gilardi KV, Beasley VR, Mazet JA, Smith WA. Advancing the ?one health? workforce by integrating ecosystem health practice into veterinary medical education: the envirovet summer institute. J Health Educ. 2016;75:170-83. [Crossref]
 28. Wong D, Kogan LR. Veterinary students? attitudes on one health: implications for curriculum development at veterinary colleges. J Vet Med Educ. 2013;40(1):58-62. [Crossref] [PubMed]

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com