Journal of Traditional Medical Complementary Therapies

.: ORIGINAL RESEARCH
Böbrek ve Üreter Taşı Olan Hastaların Ağrı Düzeyi ile Tamamlayıcı ve Bütünleyici Tedavi Kullanımı Arasındaki İlişki: Tanımlayıcı Bir Çalışma
The Relationship Between Pain and Use of Complementary and Integrative Therapy in Patients with Kidney and Ureteral Stones: A Descriptive Study
Nilay BEKTAŞ AKPINARa , Çağrı AKPINARb , Ulviye ÖZCAN YÜCEc
aAnkara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
bAnkara Etlik Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
cOsmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Osmaniye, Türkiye
J Tradit Complem Med. 2024;7(1):1-7
doi: 10.5336/jtracom.2023-98025
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Bu araştırma, böbrek ya da üreter taşına bağlı ağrısı olan hastaların ağrı düzeyleri ile tamamlayıcı ve bütünleyici tedavi kullanımı arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırma bir devlet hastanesinin üroloji polikliniğine Ağustos 2022- Şubat 2023 tarihleri arasında başvuran ve araştırmayı kabul eden, böbrek ve üreter taşı tanılı hastalarla yapılmıştır. Araştırmanın verileri ''sosyodemografik özellikler veri toplama formu'', ''görsel analog skala [visual analog scale (VAS)]'' ve ''Tamamlayıcı Tedavileri Kullanmaya Yönelik Tutum Ölçeği (TTTÖ)'' kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Hastaların cinsiyet, eğitim durumu, medeni hâli, tanı konulma zamanı, öncesinde uygulanan tedavi ve ek hastalık varlığının TTTÖ puan ortalamalarını etkilediği saptandı (p<0,005). Böbrek ve üreter taşı tanısı konulma zamanı 0-3 vs 3-12 ay ve 0-3 vs ≥12 ay olan gruplar arasında TTTÖ puanları arasında anlamlı fark varken (sırasıyla ile p=0,012 ve p=0,036), 3-12 ay ile ≥12 ay arasında anlamlı bir fark izlenmedi (p>0,005). Daha öncesinde medikal ya da cerrahi tedavi uygulanan hastaların TTTÖ puanları uygulanmayanlara göre daha yüksekti (p<0,001). Hastaların VAS ağrı skoru puan ortalaması 7,07±1,18, TTTÖ puan ortalaması ise 15,53±6,47 idi. VAS ağrı skoru ile TTTÖ arasında negatif yönde orta-güçlü derecede bir korelasyon olduğu görüldü (p=0,000; r=-0,451). Hastaların tamamlayıcı ve bütünleyici tedavi olarak en çok kaplıca-kaynak suyu (%41,7), ıhlamur (%20,5) ve yeşil çayı (%18,9) tercih ettikleri belirlendi. Sonuç: Böbrek ve üreter taşı olan hastalarda TTTÖ puanları orta düzeyde olumludur. Hastaların tedavi sürecindeki uzama ve daha az ağrı skoru varlığı, onları daha çok tamamlayıcı ve bütünleyici tedavi kullanımına yönlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tutum; tamamlayıcı terapiler; böbrek ve üreter taşı; ağrı
ABSTRACT
Objective: This study was conducted to determine the relationship between the pain levels of patients with kidney or ureteral stone pain and the use of complementary and integrative therapy. Material and Methods: This descriptive and cross-sectional study was conducted with patients diagnosed with kidney and ureteral stones, who applied to the urology outpatient clinic of a state hospital between August 2022 and February 2023 and accepted the study. The data of the study were collected by using ''socio-demographical characteristics data collection form'', the ''visual analog scale (VAS)'', and ''Attitude towards Using Complementary Therapies Scale (ACTS). Results: It was determined that the patients' gender, education level, marital status, time of diagnosis, previous treatment and presence of additional disease affected mean ACTS scores (p<0.005). While there was a significant difference in ACTS scores between the groups with the time of diagnosis of kidney and ureteral stones 0-3 vs 3-12 months and 0-3 vs ≥12 months (p=0.012 and p=0.036, respectively), there was no significant difference between 3-12 months and ≥12 months (p>0.005). Patients who performed medical or surgical treatment had higher ACTS scores than those who did not (p<0.001). The mean VAS pain scale score of the patients was 7.07±1.18, and the mean ACTS score was 15.53±6.47. There was a moderate-strong negative correlation between VAS pain score and ACTS (p=0.000; r=-0.451). It was determined that the patients mostly preferred thermal water (41.7%), linden (20.5%) and green tea (18.9%) as complementary and integrative treatments. Conclusion: Patients with kidney and ureteral stones have moderately positive ACTS scores. The prolongation of the treatment process and the presence of less pain scores lead them to use more complementary and integrative treatment.

Keywords: Attitude; complementary therapies; kidney and ureteral stones; pain
REFERENCES:
 1. Preedy VR, Watson RR. Handbook of Disease Burdens and Quality of Life Measures. 1st ed. New York, NY: Springer; 2010. [Crossref]  [PMC] 
 2. Fung FY, Linn YC. Developing traditional chinese medicine in the era of evidence-based medicine: current evidences and challenges. Evid Based Complement Alternat Med. 2015;2015:425037. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 3. National Centre for Complementary and Integrative Health [Internet]. [Cited: October 15, 2022]. Complementary, Alternative, or Integrative Health: What's in a Name? Available from: [Link] 
 4. World Health Organization. WHO Global Report on Traditional and Complementary Medicine 2019. Geneva: World Health Organization; 2019. Cited: October 16, 2022. Available from: [Link] 
 5. Hotun Şahin N, Gümüşay M, Acar Z, Yılmaz B, Mecdi Kaydırak M. Hemşirelik öğrencilerinin kadın sağlığına yönelik tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemleri ile ilgili bilgi düzeyleri ve tutumları: tanımlayıcı bir araştırma [Knowledge levels and attitudes of nursing students on complementary and alternative medicine methods for women's health: a descriptive study]. Türkiye Klinikleri J Tradit Complem Med. 2022;5(3):205-16. [Crossref] 
 6. Bayar G, Tanrıverdi O. Üriner sistem taş hastalığı ve ağrı tedavisi: yeni ne var? [Urinary system stone disease and pain management: what's new?] Endoüroloji Bülteni. 2016;9:30-3. [Crossref] 
 7. Kasote DM, Jagtap SD, Thapa D, Khyade MS, Russell WR. Herbal remedies for urinary stones used in India and China: a review. J Ethnopharmacol. 2017;203:55-68. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Campos AH, Schor N. Phyllanthus niruri inhibits calcium oxalate endocytosis by renal tubular cells: its role in urolithiasis. Nephron. 1999;81(4):393-7. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Freitas AM, Schor N, Boim MA. The effect of Phyllanthus niruri on urinary inhibitors of calcium oxalate crystallization and other factors associated with renal stone formation. BJU Int. 2002;89(9):829-34. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Terkeş N, Özer Z, Ayaz G. Hipertansiyon hastalarının tamamlayıcı terapi uygulamalarından bitkisel ürünleri kullanma durumu [Use of herbal product in complementary and alternative treatment in patients with hypertension]. Turk J Cardiovasc Nurs. 2021;12(27):10-7. [Crossref] 
 11. Arslan S, Gökçe E, Doğan SD, Özgen R, Şişman H, Baysal D, et al. Kardiyovasküler hastalığı olan bireylerde tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemlerinin kullanımı [The use of complementary and alternative medicine among individuals with cardiovascular disease]. Cukurova Med J. 2020;45(4):1644-52. [Crossref] 
 12. Çakmak S, Nural N. Kronik hastalıklarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi uygulamaları [Complementary and alternative medicine applications in chronic diseases]. Turkiye Klinikleri J Intern Med Nurs-Special Topics. 2017;3(2):57-64. [Link] 
 13. Ovayolu N, Ovayolu Ö, Güngörmüş Z, Karadağ G. Böbrek yetmezliğinde tamamlayıcı tedaviler [Complementary treatments in kidney failure]. Nefroloji Hemşireliği Dergisi. 2015;10 (1):40-6. [Link] 
 14. Yuvanc E, Yilmaz E, Tuglu D, Batislam E. Medical and alternative therapies in urinary tract stone disease. World J Nephrol. 2015;4(5):492-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Hayran M, Hayran M. Sağlık Araştırmaları İçin Temel İstatistik. Birinci Basım. Ankara: Art Ofset Matbaacılık Yayıncılık Organizasyon; 2011.
 16. Ling KW, Wong FS, Chan WK, Chan SY, Chan EP, Cheng YL, et al. Effect of a home exercise program based on tai chi in patients with end-stage renal disease. Perit Dial Int. 2003;23 Suppl 2:S99-S103. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Bilge A, Uğuryol M, Dülgerler Ş, Yıldız M. Tamamlayıcı Tedavileri Kullanmaya Yönelik Tutum Ölçeği'nin geliştirilmesi [Developing of Attitude Towards Using Complementary Treatments Scale]. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2018;34(2):55-63. [Link] 
 18. Gör F, Duru Aşiret G. Hemşirelerin COVID-19'a yönelik tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanım durumu ve tutumu [Nurses' use of complementary treatment for COVID-19 and attitudes]. DEUHFED. 2022;15(2):117-27. [Crossref] 
 19. Teke N, Özer Z, Bahçecioğlu Turan G. Analysis of health care personnel's attitudes toward complementary and alternative medicine and life satisfaction due to COVID-19 pandemic. Holist Nurs Pract. 2021;35(2):98-107. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Çalışkan Pala S, Metintaş S. COVID-19 pandemisinde sağlık çalışanları [Healthcare professionals in the COVID-19 pandemic]. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2020;5:156-68. [Crossref] 
 21. Joshi A, Tallman JE, Calvert JK, Brewer T, Miller NL, Yang L, et al. Complementary and alternative medicine use in first-time and recurrent kidney stone formers. Urology. 2021;156:58-64. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Sherman KJ. Complementary and alternative medicine in the United States. Ann Intern Med. 2013;143(9):696. [Crossref] 
 23. Mitzdorf U, Beck K, Horton-Hausknecht J, Weidenhammer W, Kindermann A, Takács M, et al. Why do patients seek treatment in hospitals of complementary medicine? J Altern Complement Med. 1999;5(5):463-73. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Elmas C, Gezer C. Çay bitkisinin (Camellia sinensis) bileşimi ve sağlık etkileri [Composition and health effect of tea plant (Camellia sinensis)]. Akademik Gıda. 2019;17(3):417-28 doi: 10.24323/akademik-gida.647733 [Crossref] 
 25. İnanç AL, Yüksel D. Ihlamur Bitkisinin (Tilia cordata) katı-sıvı ekstraksiyonunda toplam fenolik madde kinetiğinin matematiksel modellenmesi [Mathematical modeling of total polyphenol compound kinetics during solid-liquid extraction of linden (Tilia cordata) plant]. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. 2018;22(1):12-20. [Crossref] 
 26. Yıldız A, Boşgelmez İİ, Süzen HS. Ihlamur çaylarının element düzeylerinin toksikolojik yönden değerlendirilmesi [Toxicological evaluation of linden herbal tea element levels]. Journal of Adnan Menderes University Health Sciences Faculty. 2022;6(1):149-65. [Crossref] 
 27. Cımbız A, Beydemir F, Manisalıgil Ü, Dayıoğlu H. Kaplıca tedavisinin akur kardiyopulmoner etkilerinin değerlendirilmesi [Evaluation of acute cardiopulmonary effects of spa treatment]. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2004;6:28-9. [Link] 
 28. Çevik C, Eryavuz A, Ulutaş E, Küçükkurt İ, Bülbül A, Demirel HH, et al. Ratlarda kaplıca suyu ve kaplıca suyu ile birlikte C vitamininin uzun süre tüketilmesinin oksidan antioksidan denge ve bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkisinin belirlenmesi [Determination of influences of long time consumption of thermal water and thermal water with vitamin C for oxidant-antioxidant balance and some biochemical parameters in rats]. Kocatepe Veteriner Dergisi. 2011;4(2):23-32. [Link] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com