Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Bir Üniversite Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastane Enfeksiyon Oranları: Retrospektif Çalışma
Hospital Infection Rates in Neurology Intensive Care Unit of a University Hospital: Retrospective Study
Güliz UYAR GÜLEÇa , Hatice BENLİCANb
aAydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (Erişkin) ABD, Aydın, Türkiye
bAydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Aydın, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2022;42(4):268-74
doi: 10.5336/medsci.2022-89293
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar (SHİE) tüm dünyada özellikle yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) yatan hastalarda önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Nörolojik hasta popülasyonu, hastalıklarının şiddeti, uzamış yoğun bakım gereksinimi, invaziv araçlara maruz kalma nedeniyle bu enfeksiyonlara açık bir gruptur. Bu çalışmada, hastanemiz nöroloji YBÜ'de (NYBÜ) SHİE sürveyansının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: NYBÜ'de 1 Ocak 2019-30 Haziran 2020 tarihleri arasında yatan hastalardan SHİE tanısı konan hastalar çalışmaya dâhil edilmiştir. Saptanan enfeksiyonlar, enfeksiyon hızları, invaziv araç ilişkili enfeksiyon oranları, etken mikroorganizmalar ve mortalite oranları retrospektif olarak incelenmiştir. NYBÜ'ye yatıştan sonraki ilk 48 saat içinde ölen ya da 48 saatten daha az yoğun bakımda kalan hastalar değerlendirilme dışında bırakılmıştır. Bulgular: NYBÜ'de yatan 210 hastadan 45 hastada 75 SHİE atağı saptanmıştır. Hastaların 26'sı (%57,8) kadın, 19'u (%42,2) erkektir. Yaş ortalaması 70,37±15,30'dur. NYBÜ'deki enfeksiyonlar tüm hastane enfeksiyonlarının %4,8'ini oluşturmaktadır. En sık saptanan SHİE pnömonidir (%61,3). Ventilatörle ilişkili pnömoni hızı 1.000 araç gününde %12,45 olarak hesaplanmıştır. Bu ünitede 18 ayda SHİE etkeni olarak 17 farklı mikroorganizma tespit edilmiştir. En sık saptanan etken Pseudomonas spp. (%30,4) idi. NYBÜ'de yatan hastalarda mortalite %23,3, SHİE gelişen grupta ise mortalite %46,6 olarak saptanmıştır. Sonuç: Hastanelerin düzenli enfeksiyon sürveyansı yapması ile olası salgınların erken saptanması, ampirik tedavinin ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin doğru planlanması sağlanabilir. Hastanemiz NYBÜ için ventilatörle ilişkili pnömoni ve santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonlarından korunma yöntemlerine öncelik verilmesi önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyon; sürveyans; nöroloji yoğun bakım ünitesi
ABSTRACT
Objective: Healthcare-associated infections (HAI) are a major problem all over the world, especially among patients hospitalized in the intensive care unit (ICU). Neurology patients are vulnerable to HAI because of their own illness, long ICU stay, and invasive devices. In this study, we aimed to evaluate infection surveillance in the neurology ICU (NICU) of our hospital. Material and Methods: Patients who were hospitalized in the NICU between January 1, 2019 and June 30, 2020 and diagnosed with HAI were included in the study. The infection types and rates, invasive device-associated infection rates, causative microorganisms and mortality rates were analyzed retrospectively. Patients who died within the first 48 hours after admission to the NICU or who were in the ICU for less than 48 hours were excluded from the study. Results: Seventy-five HAI attacks were detected in 45 patients out of 210 hospitalized in the NICU. Of the patients, 26 (57.8%) were female and 19 (42.2%) were male. The mean age was 70.37±15.30 years. Infections in the NICU account for 4.8% of all hospital infections. The most common HAI was pneumonia (61.3%). The ventilator-associated pneumonia rate was 12.45% at 1,000 device days. Seventeen different microorganisms were identified as the agents of HAI in 18 months. The most common agent was Pseudomonas spp. (30.4%). Mortality was 23.3% in this unit, and 46.6% in the patient group that developed HAI. Conclusion: The early detection of possible outbreaks, accurate planning of empirical treatment and infection control measures can be achieved by regular infection surveillance by hospitals. For the NICU of our hospital, the priority is to prevent ventilator-associated pneumonia and central line-associated bloodstream infections.

Keywords: Healthcare-associated infections; surveillance; neurology intensive care unit
REFERENCES:
 1. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Rehberi. 1. Baskı. Ankara: Uzman Matbaacılık Ltd. Şti.; 2017. [Link] 
 2. Giraldi G, Montesano M, Sandorfi F, Iachini M, Orsi GB. Excess length of hospital stay due to healthcare acquired infections: methodologies evaluation. Ann Ig. 2019;31(5):507-16. [PubMed] 
 3. Araç E, Kaya Ş, Parlak E, Büyüktuna SA, Baran Aİ, Akgul F, et al. Yoğun bakım ünitelerindeki enfeksiyonların değerlendirilmesi: çok merkezli nokta prevalans çalışması [Evaluation of infections in intensive care units: a multicentre point-prevalence study]. Mikrobiyol Bült. 2019;53(4):364-73. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Yılmaz E. Yoğun bakım ünitelerinde sık görülen enfeksiyonlar ve kanıta dayalı uygulamalar. Özer N, editör. Yoğun Bakım Hemşireliği. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.27-36. [Link] 
 5. Abulhasan YB, Rachel SP, Châtillon-Angle MO, Alabdulraheem N, Schiller I, Dendukuri N, et al. Healthcare-associated infections in the neurological intensive care unit: Results of a 6-year surveillance study at a major tertiary care center. Am J Infect Control. 2018;46(6):656-62. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Şahin AR, Tuğan Yıldız B, Aktemur A, Topal B, Nazik S, Ateş S. Bir üniversite hastanesi noroloji yoğun bakım ünitesinde gelişen enfeksiyonların değerlendirilmesi [Evaluation of nosocomial infections in a neurological intensive care unit of a university hospital]. J Contemp Med. 2019;9(1):43-7. [Crossref] 
 7. Bilge N, Yevgi R, Ceylan M, Parlak E, Şimşek F. Nosocomial infection rates of three-years in neurological intensive care unit and relationship to mortality. Anatolian Curr Med J. 2021;3(2):158-64. [Crossref] 
 8. Vincent JL, Rello J, Marshall J, Silva E, Anzueto A, Martin CD, et al; EPIC II Group of Investigators. International study of the prevalence and outcomes of infection in intensive care units. JAMA. 2009;302(21):2323-9. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Yue D, Song C, Zhang B, Liu Z, Chai J, Luo Y, et al. Hospital-wide comparison of health care-associated infection among 8 intensive care units: A retrospective analysis for 2010-2015. Am J Infect Control. 2017;45(1):e7-e13. [Crossref]  [PubMed] 
 10. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Ağı Özet Raporu, 2019. Ankara: TC Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığı; 2020. [Link] 
 11. Salomao R, Rosenthal VD, Grimberg G, Nouer S, Blecher S, Buchner-Ferreira S, et al. Device-associated infection rates in intensive care units of Brazilian hospitals: findings of the International Nosocomial Infection Control Consortium. Rev Panam Salud Publica. 2008;24(3):195-202. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Djordjevic Z, Jankovic S, Gajovic O, Djonovic N, Folic N, Bukumiric Z. Hospital infections in a neurological intensive care unit: incidence, causative agents and risk factors. J Infect Dev Ctries. 2012;6(11):798-805. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Eren F, Öngün G, Ural O, Öztürk Ş. Hospital infection rates in a neurology intensive care unit in a one-year period: pathogenic and clinical evaluation. Turk J Neurol. 2017;23(4):205-10. [Crossref] 
 14. Eroğlu E. Nöroloji yoğun bakım ünitesinde gelişen hastane enfeksiyonlarının değerlendirilmesi [Evaluation of nosocomial infections developing in neurology intensive care unit]. Turkiye Klinikleri J Intern Med. 2020;5(2):49-54. [Crossref] 
 15. Kalanuria AA, Ziai W, Mirski M. Ventilator-associated pneumonia in the ICU. Crit Care. 2014;18(2):208. Erratum in: Crit Care. 2016;20:29. Zai, Wendy [corrected to Ziai, Wendy]. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 16. Quan F, Liu G, Wang L, Wang X. Investigation of pulmonary infection pathogens in neurological intensive care unit. Ther Clin Risk Manag. 2011;7:21-5. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 17. Şanlı D, Sarıkaya A, Katırcıoğlu K. Yoğun bakım hastalarında kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonlarının önlenmesinde kanıta dayalı önerilerin etkinliğinin incelenmesi [A review of the effectiveness of evidence-based recommendations for prevention of catheter related bloodstream infections in intensive care unit patients]. Medical J Bakırköy. 2016;12:163-87. [Crossref] 
 18. Nicolle LE. Catheter associated urinary tract infections. Antimicrob Resist Infect Control. 2014;3:23. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 19. Centers for Disease Control and Prevention [Internet]. [Cited: February 21, 2022]. Catheter-associated Urinary Tract Infections (CAUTI). Available from: [Link] 
 20. Yılmaz G, Tașdan İ, Kaymakçı S, Öztürk S, Çırpan S, Atmaca E, et al. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri yoğun bakım ünitelerinde 2012-2013 yılı invazif alet ilişkili enfeksiyon hızlarının değerlendirilmesi [Invasive device related infection rates of intensive care units in Ankara University Faculty of Medicine Hospital in 2012 and 2013]. J Ankara Univ Fac Med. 2013;66(3):101-5. [Crossref] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com