Turkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Arteriyel Switch Operasyonlarında Açık Trap-Door Tekniği ve Kapalı Koroner Transfer Tekniği Sonuçlarının Karşılaştırılması: Retrospektif Klinik Araştırma
Comparison of the Results of Open Trap-Door Technique and Closed Coronary Transfer Technique in Arterial Switch Operations: A Retrospective Clinical Study
Onur DOYURGANa, Osman AKDENİZb, Yiğit KILIÇa, Ahmet Kuddusi İRDEMa, Fatih ÖZDEMİRc, Hasan BALIKd, Bedri ALDUDAKd
aSağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi ABD, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi BD, Diyarbakır, Türkiye
bFırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi BD, Elazığ, Türkiye
cSağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi ABD, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi BD, İstanbul, Türkiye
dSağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi BD, Diyarbakır, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci. 2022;34(3):97-105
doi: 10.5336/cardiosci.2022-93815
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Arteriyel switch operasyonlarında, koroner translokasyon işleminin doğru yapılması ameliyatın başarısını etkileyen en önemli ögedir. Bu çalışmada, koroner arterlerin transferi için kullanılan 2 farklı translokasyon tekniğinin sonuçlarını karşılaştırdık. Gereç ve Yöntemler: Aralık 2017-Mayıs 2022 tarihleri arasında ardışık 108 hastaya arteriyel switch ameliyatı yapıldı. Hastaların tanıları intakt ventriküler septumlu büyük arter transpozisyonu (BAT) (n=68), ventriküler septal defektli BAT (n=34) ve Taussig-Bing anomalisi (n=6) idi. Yedi hastada aortik arkus anomalisi eşlik ediyordu. Hastaların 70'ine açık trap-door tekniği ile koroner trasfer yapıldı (Grup=1); 38 hastada kapalı koroner transfer metodu uygulandı (Grup=2). Bulgular: Hastaların 86'sı erkek, 22'si kız, medyan yaşı 13 gün ve ortalama vücut ağırlığı 3,3 kg'dı. Gruplar arasında ameliyat esnasındaki vücut ağırlığı, büyük arter ilişkisi ve koroner anomali varlığı bakımından fark yoktu. Tüm hastalar genelinde erken mortalite %12 (n=13) idi. Yirmi altı (%24,1) hastada koroner arter anomalisi saptandı. Koroner arter anomalisi olan hastalarda olmayanlara göre mortalite daha yüksekti (p=0,006). Grup 1 ve Grup 2 arasında komplikasyon ve mortalite bakımından anlamlı fark yoktu. Grup 2'deki hastalarda kros klemp süresi (p=0,009), kardiyopulmoner baypas süresi (p=0,001), yoğun bakımda kalış süresi (p=0,01), hastanede kalış süresi (p=0,001) ve vazoaktif inotrop skoru (p<0,001) Grup 1'deki hastalardan anlamlı olarak daha düşüktü. Takipte Grup 1'de hafif neoaortik kapak yetersizliği oranı Grup 2'den yüksekti (p=0,046). Sonuç: Kapalı teknik daha kısa kros klemp ve kardiyopulmoner baypas zamanı, daha kısa yoğun bakımda ve hastanede kalış süresi, daha düşük vazoaktif inotrop skoru sağlar ve bu teknik postoperatif neoaortik kapak yetersizliği riskini azaltır.

Anahtar Kelimeler: Arteriyel switch ameliyatı; koroner damarlar; reimplantasyon; büyük damarların transpozisyonu
ABSTRACT
Objective: Correct coronary translocation is the most important factor affecting the success of the operation in arterial switch operations. In this study, we compared the results of 2 different translocation techniques used for the transfer of coronary arteries. Material and Methods: Arterial switch surgery was performed on 108 consecutive patients between December 2017 and May 2022. The diagnoses of the patients were transposition of the great arteries with intact ventricular septum (n=68), transposition of the great arteries with ventricular septal defect (n=34) and Taussig-Bing anomaly (n=6). Aortic arch anomaly was accompanied in 7 patients. Coronary transfer was performed with the open trap-door technique in 70 of the patients (Group=1); closed coronary transfer method was applied in 38 patients (Group=2). Results: Eighty-six of the patients were male, 22 were female, median age was 13 days and mean body weight was 3.3 kg. There was no difference between the groups in terms of operative body weight, great artery relationship and presence of coronary anomaly. Early mortality was 12% (n=13) in all patients. Coronary artery anomaly was detected in 26 (24.1%) patients. Mortality was higher in patients with coronary artery anomaly than those without (p=0.006). There was no significant difference between Group 1 and Group 2 in terms of complications and mortality. In Group 2, cross-clamp time (p=0.009), cardiopulmonary bypass time (p=0.001), length of stay in the intensive care unit (p=0.01), length of hospital stay (p=0.001) and vasoactive inotrope score (p<0.001) was significantly lower than the patients in Group 1. At the follow-up, the rate of mild neo-aortic valve regurgitation in Group 1 was higher than in Group 2 (p=0.046). Conclusion: The closed technique provides shorter crossclamp and cardiopulmonary bypass time, shorter intensive care unit and hospital stay, lower vasoactive inotrope score, and this technique reduces the risk of postoperative neoaortic valve insufficiency.

Keywords: Arterial switch operation; coronary vessels; reimplantation; transposition of great vessels
REFERENCES:
 1. Khairy P, Clair M, Fernandes SM, Blume ED, Powell AJ, Newburger JW, et al. Cardiovascular outcomes after the arterial switch operation for D-transposition of the great arteries. Circulation. 2013;127(3):331-9. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Jatene AD, Fontes VF, Paulista PP, Souza LC, Neger F, Galantier M, et al. Anatomic correction of transposition of the great vessels. J Thorac Cardiovasc Surg. 1976;72(3):364-70. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Fraser CD Jr. The neonatal arterial switch operation: technical pearls. Semin Thorac Cardiovasc Surg Pediatr Card Surg Annu. 2017;20:38-42. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Korun O, Dedemoğlu M, Cicek M, Bicer M, Altın HF, Yurdakok O, et al. Clinical outcomes of primary arterial switch operation in treatment of Taussig-Bing anomaly. Turk Gogus Kalp Dama. 2017;25(3):374-80. [Crossref] 
 5. Villafa-e J, Lantin-Hermoso MR, Bhatt AB, Tweddell JS, Geva T, Nathan M, et al; American College of Cardiology's Adult Congenital and Pediatric Cardiology Council. D-transposition of the great arteries: the current era of the arterial switch operation. J Am Coll Cardiol. 2014;64(5):498-511. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 6. Al Anani S, Fughhi I, Taqatqa A, Elzein C, Ilbawi MN, Polimenakos AC. Transposition of great arteries with complex coronary artery variants: time-related events following arterial switch operation. Pediatr Cardiol. 2017;38(3):513-24. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Forbess JM. The arterial switch operation: The "open" technique for coronary transfer. Oper Tech Thorac Cardiovasc Surgery. 2009;14(4):317-25. [Crossref] 
 8. Bove EL. The arterial switch procedure: closed coronary artery transfer. Oper Tech Thorac Cardiovasc Surg. 2009;14(4):309-16. [Crossref] 
 9. Authors/Task Force Members:, Sarris GE, Balmer C, Bonou P, Comas JV, da Cruz E, Di Chiara L, et al. Clinical guidelines for the management of patients with transposition of the great arteries with intact ventricular septum. Cardiol Young. 2017;27(3):530-69. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Brawn WJ, Mee RB. Early results for anatomic correction of transposition of the great arteries and for double-outlet right ventricle with subpulmonary ventricular septal defect. J Thorac Cardiovasc Surg. 1988;95(2):230-8. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Gittenberger-de Groot AC, Koenraadt WMC, Bartelings MM, Bökenkamp R, DeRuiter MC, Hazekamp MG, et al. Coding of coronary arterial origin and branching in congenital heart disease: The modified Leiden Convention. J Thorac Cardiovasc Surg. 2018;156(6):2260-9. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Fricke TA, Konstantinov IE. Arterial switch operation: operative approach and outcomes. Ann Thorac Surg. 2019;107(1):302-10. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Rudra HS, Mavroudis C, Backer CL, Kaushal S, Russell H, Stewart RD, et al. The arterial switch operation: 25-year experience with 258 patients. Ann Thorac Surg. 2011;92(5):1742-6. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Shim MS, Jun TG, Yang JH, Park PW, Kang IS, Huh J, et al. Current expectations of the arterial switch operation in a small volume center: a 20-year, single-center experience. J Cardiothorac Surg. 2016;11:34. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Lalezari S, Bruggemans EF, Blom NA, Hazekamp MG. Thirty-year experience with the arterial switch operation. Ann Thorac Surg. 2011;92(3):973-9. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Dibardino DJ, Allison AE, Vaughn WK, McKenzie ED, Fraser CD Jr. Current expectations for newborns undergoing the arterial switch operation. Ann Surg. 2004;239(5):588-96; discussion 596-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 17. Akdeniz O, Ayabakan C, Yörüker U, Tokel K, Sarısoy O, Türköz R, et al. Arteriyel "switch" ameliyatı yapılan büyük arter transpozisyonlu hastalarımızın izlemi; basit ve kompleks transpozisyon olgularının karşılaştırılması [Follow-up of our patients with transposition of the great arteries and arterial switch operation; comparison of simple and complex transposition cases]. Anadolu Kardiyol Derg. 2011;11(8):726-31. Turkish. [PubMed] 
 18. Chang YH, Sung SC, Lee HD, Kim S, Woo JS, Lee YS. Coronary reimplantation after neoaortic reconstruction can yield better result in arterial switch operation: comparison with open trap door technique. Ann Thorac Surg. 2005;80(5):1634-40. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Dedemoğlu M, Coşkun G, Özdemir F, Yurdakök O, Korun O, Çiçek M, et al. Modified closed coronary transfer is a good alternative to the trap-door method during arterial switch operation: a retrospective propensity-matched comparison. Braz J Cardiovasc Surg. 2020;35(3):329-38. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 20. Elliott LP, Amplatz K, Edwards JE. Coronary arterial patterns in transposition complexes. Anatomic and angiocardiographic studies. Am J Cardiol. 1966;17(3):362-78. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Koshiyama H, Nagashima M, Matsumura G, Hiramatsu T, Nakanishi T, Yamazaki K. Arterial switch operation with and without coronary relocation for intramural coronary arteries. Ann Thorac Surg. 2016;102(4):1353-9. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Machida D, Isomatsu Y, Goda M, Suzuki S, Asou T, Masuda M. Successful coronary transfer for transposition of the great arteries with bilateral intramural coronary arteries from a single aortic sinus. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2018;66(8):476-9. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Ko Y, Nomura K, Nakao M. New coronary transfer technique for transposition of the great arteries with a single coronary artery. J Thorac Cardiovasc Surg. 2017;153(5):1150-2. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Varghese R, Ganesh J, Agarwal R, Kothandam S. Translocation of intramural coronary artery during switch procedure: a new technique. Ann Thorac Surg. 2017;104(2):e203-e5. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Suzuki T, Hotoda K, Iwazaki M, Masuoka A, Katogi T. Coronary re-implantation after completion of neo-aortic reconstruction in arterial switch operation: accurate intraoperative assessment for the optimal re-implantation site. Keio J Med. 2009;58(4):227-33. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Jatene MB, Miana LA. Intramural coronary artery course in jatene operation for transposition of great arteries: still a challenge. Braz J Cardiovasc Surg. 2016;31(1):III. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 27. Formigari R, Toscano A, Giardini A, Gargiulo G, Di Donato R, Picchio FM, et al. Prevalence and predictors of neoaortic regurgitation after arterial switch operation for transposition of the great arteries. J Thorac Cardiovasc Surg. 2003;126(6):1753-9. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Kwon JH, Chen S, Ganta S, Shorbaji K, Rajab TK, Bradley SM, et al. Nine-year experience with the arterial switch operation with closed coronary transfer. Ann Thorac Surg. 2022;114(4):1395-402. [Crossref]  [PubMed] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com