Journal of Literature Pharmacy Sciences

Aralıklı Oruç Kavramının Moleküler ve Hücresel Temelleri: Geleneksel Derleme
Molecular and Cellular Basics of Intermittent Fasting: Traditional Review
Melike ÖZDERa , Yüce ERÇETİNb, Hasan AKBABAb
aEge Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Doktora Programı, İzmir, Türkiye
bEge Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Farmasötik Biyoteknoloji ABD, İzmir, Türkiye
J Lit Pharm Sci. 2023;12(2):123-34
doi: 10.5336/pharmsci.2022-94991
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
İçinde bulunduğumuz sanayi, bilgi, teknoloji ve internet çağı insanlar için büyük konfor ve kolaylıklar sağlamaktadır. Bu konforla gelen yaşam tarzı ve yaşam standartları değişiklikleri, geçtiğimiz dönemlere göre daha uzun yaşam süresi gibi belirgin farklılıklar göstermesine karşılık obezite, diyabet, Alzheimer gibi rahatsızlıkları da beraberinde getirmiştir. Günümüzün gelişmiş sağlık teknolojisinin verdiği avantajlar ile insanlık, yaşam kalitesini artırmanın ve hastalıklardan kaçınmanın yollarını aramaktadır. Bu derleme, bunlardan biri olan ve günümüzde gittikçe popülerleşen aralıklı oruç kavramının tanımını, aralıklı orucun tiplerini, bu kavram ile ilişkili ögeleri, aralıklı orucun çeşitli hastalıkların patofizyolojsine etkisini, yapılan preklinik ve klinik deneyleri ile moleküler ve hücresel düzeyde ele almaktadır. Aralıklı oruç kavramı, birkaç saatten birkaç güne kadar süren ve bu süre zarfında çok az veya hiç kalori tüketilmeyen farklı beslenme rejimlerinin adı olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada aralıklı oruç, otofaji, sirkadiyen ritim, moleküler mekanizmalar ve hücresel yollar başlıkları altında ele alınmıştır. Aralıklı orucun rolü, kanser, kardiyovasküler hastalıklar, yaşlanma, beyin fonksiyonları, obezite ve diyabet gibi hastalıklar için değerlendirilmiştir. Aralıklı oruç diyetlerine tabi tutulanlarda sağlık göstergelerinin olumlu yönde etkilendiği ve hastalıkları önleme veya tedavi etme bağlamında umut verici sonuçlar sunduğu, moleküler mekanizmalar ile ilişkilendirilerek aktarılmıştır. Aralıklı orucun profilaktik veya terapötik yaklaşımlarda uygun maliyetli ve düşük yan etkili bir destekleyici mekanizma olduğu ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kalori kısıtlaması; aralıklı oruç; otofaji; sirkadiyen ritim
ABSTRACT
The industry, information, technology, and internet age that we are in provide great comfort and convenience for people. The lifestyle and living standards of the past century show distinct differences, such as longer life expectancy compared to previous periods. These differences have brought along diseases such as obesity, diabetes, and Alzheimer's disease. With the advantages of today's advanced health technology, humanity has sought ways to increase the quality of life and avoid diseases. This study deals with the definition of the concept of intermittent fasting -which is becoming increasingly popular today- the types of intermittent fasting, the elements associated with this concept, and the effect of intermittent fasting on the pathophysiology of various diseases including clinical, molecular, and cellular levels with the clinical and pre-clinical trials. The concept of intermittent fasting is defined as the name of different types of eating regimes that last from a few hours to a few days, in which little or no calories are consumed. Intermittent fasting has been discussed under the headings of autophagy, circadian rhythm, molecular mechanisms, and cellular pathways. The role of intermittent fasting has been evaluated for diseases such as cancer, cardiovascular diseases, aging, brain functions, obesity, and diabetes. It has been reported that intermittent fasting diets positively affect health indicators that subjected to intermittent fasting diets and offer promising results in the context of preventing or treating diseases, in relation to molecular mechanisms. Intermittent fasting has been shown to be a cost-effective and low sideeffect supportive mechanism in prophylactic or therapeutic approaches.

Keywords: Caloric restriction; intermittent fasting; autophagy; circadian rhythm
REFERENCES:
 1. Yücesoy B. Aralıklı oruç ve atletik performans [Intermittent fasting and athletic performance]. Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilim Derg. 2021;1(1):53-65. [Link] 
 2. Levine B, Kroemer G. Biological functions of autophagy genes: a disease perspective. Cell. 2019;176(1-2):11-42. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 3. Van Noorden R, Ledford H. Medicine Nobel for research on how cells 'eat themselves'. Nature. 2016;538(7623):18-9. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Zhang E, Cui W, Lopresti M, Mashek MT, Najt CP, Hu H, et al. Hepatic PLIN5 signals via SIRT1 to promote autophagy and prevent inflammation during fasting. J Lipid Res. 2020;61(3):338-50. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 5. Liu K, Liu B, Heilbronn LK. Intermittent fasting: what questions should we be asking? Physiol Behav. 2020;218:112827. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Patterson RE, Sears DD. Metabolic effects of intermittent fasting. Annu Rev Nutr. 2017;37:371-93. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Scheer FA, Hilton MF, Mantzoros CS, Shea SA. Adverse metabolic and cardiovascular consequences of circadian misalignment. Proc Natl Acad Sci U S A. 2009;106(11):4453-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Gamble KL, Berry R, Frank SJ, Young ME. Circadian clock control of endocrine factors. Nat Rev Endocrinol. 2014;10(8):466-75. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 9. Lin SC, Hardie DG. AMPK: sensing glucose as well as cellular energy status. Cell Metab. 2018;27(2):299-313. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Lu DL, Ma Q, Wang J, Li LY, Han SL, Limbu SM, et al. Fasting enhances cold resistance in fish through stimulating lipid catabolism and autophagy. J Physiol. 2019;597(6):1585-603. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 11. Kim J, Kundu M, Viollet B, Guan KL. AMPK and mTOR regulate autophagy through direct phosphorylation of Ulk1. Nat Cell Biol. 2011;13(2):132-41. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Bujak AL, Crane JD, Lally JS, Ford RJ, Kang SJ, Rebalka IA, et al. AMPK activation of muscle autophagy prevents fasting-induced hypoglycemia and myopathy during aging. Cell Metab. 2015;21(6):883-90. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Wan W, You Z, Zhou L, Xu Y, Peng C, Zhou T, et al. mTORC1-regulated and HUWE1-mediated WIPI2 degradation controls autophagy flux. Mol Cell. 2018;72(2):303-15.e6. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Pan H, Finkel T. Key proteins and pathways that regulate lifespan. J Biol Chem. 2017;292(16):6452-60. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Altintas O, Park S, Lee SJ. The role of insulin/IGF-1 signaling in the longevity of model invertebrates, C. elegans and D. melanogaster. BMB Rep. 2016;49(2):81-92. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 16. van Heemst D. Insulin, IGF-1 and longevity. Aging Dis. 2010;1(2):147-57. [PubMed]  [PMC] 
 17. Singh R, Lakhanpal D, Kumar S, Sharma S, Kataria H, Kaur M, et al. Late-onset intermittent fasting dietary restriction as a potential intervention to retard age-associated brain function impairments in male rats. Age (Dordr). 2012;34(4):917-33. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Jiang Y, Yan F, Feng Z, Lazarovici P, Zheng W. Signaling network of forkhead family of transcription factors (FOXO) in dietary restriction. Cells. 2019;9(1):100. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 19. Bonkowski MS, Rocha JS, Masternak MM, Al Regaiey KA, Bartke A. Targeted disruption of growth hormone receptor interferes with the beneficial actions of calorie restriction. Proc Natl Acad Sci U S A. 2006;103(20):7901-5. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 20. Hwangbo DS, Lee HY, Abozaid LS, Min KJ. Mechanisms of lifespan regulation by calorie restriction and intermittent fasting in model organisms. Nutrients. 2020;12(4):1194. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 21. North BJ, Verdin E. Sirtuins: Sir2-related NAD-dependent protein deacetylases. Genome Biol. 2004;5(5):224. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 22. Satoh A, Brace CS, Rensing N, Cliften P, Wozniak DF, Herzog ED, et al. Sirt1 extends life span and delays aging in mice through the regulation of Nk2 homeobox 1 in the DMH and LH. Cell Metab. 2013;18(3):416-30. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 23. Wood JG, Schwer B, Wickremesinghe PC, Hartnett DA, Burhenn L, Garcia M, et al. Sirt4 is a mitochondrial regulator of metabolism and lifespan in Drosophila melanogaster. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018;115(7):1564-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 24. Lee JM, Wagner M, Xiao R, Kim KH, Feng D, Lazar MA, et al. Nutrient-sensing nuclear receptors coordinate autophagy. Nature. 2014;516(7529):112-5. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 25. Cheng Z. The foxO-autophagy axis in health and disease. Trends Endocrinol Metab. 2019;30(9):658-71. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Lee IH, Cao L, Mostoslavsky R, Lombard DB, Liu J, Bruns NE, et al. A role for the NAD-dependent deacetylase Sirt1 in the regulation of autophagy. Proc Natl Acad Sci U S A. 2008;105(9):3374-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 27. Esteves AR, Filipe F, Magalhães JD, Silva DF, Cardoso SM. The role of beclin-1 acetylation on autophagic flux in Alzheimer's disease. Mol Neurobiol. 2019;56(8):5654-70. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Gallardo-Montejano VI, Saxena G, Kusminski CM, Yang C, McAfee JL, Hahner L, et al. Nuclear Perilipin 5 integrates lipid droplet lipolysis with PGC-1α/SIRT1-dependent transcriptional regulation of mitochondrial function. Nat Commun. 2016;7:12723. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 29. Huang R, Xu Y, Wan W, Shou X, Qian J, You Z, et al. Deacetylation of nuclear LC3 drives autophagy initiation under starvation. Mol Cell. 2015;57(3):456-66. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Chen L, Wang K, Long A, Jia L, Zhang Y, Deng H, et al. Fasting-induced hormonal regulation of lysosomal function. Cell Res. 2017;27(6):748-63. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 31. Rhee SG. Regulation of phosphoinositide-specific phospholipase C. Annu Rev Biochem. 2001;70:281-312. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 32. Owen BM, Mangelsdorf DJ, Kliewer SA. Tissue-specific actions of the metabolic hormones FGF15/19 and FGF21. Trends Endocrinol Metab. 2015;26(1):22-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 33. Angelin B, Larsson TE, Rudling M. Circulating fibroblast growth factors as metabolic regulators--a critical appraisal. Cell Metab. 2012;16(6):693-705. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Byun S, Seok S, Kim YC, Zhang Y, Yau P, Iwamori N, et al. Fasting-induced FGF21 signaling activates hepatic autophagy and lipid degradation via JMJD3 histone demethylase. Nat Commun. 2020;11(1):807. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 35. O'Flanagan CH, Smith LA, McDonell SB, Hursting SD. When less may be more: calorie restriction and response to cancer therapy. BMC Med. 2017;15(1):106. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 36. Martinez-Outschoorn UE, Peiris-Pagés M, Pestell RG, Sotgia F, Lisanti MP. Cancer metabolism: a therapeutic perspective. Nat Rev Clin Oncol. 2017;14(1):11-31. Erratum in: Nat Rev Clin Oncol. 2017;14 (2):113. [Crossref]  [PubMed] 
 37. Pearson KJ, Lewis KN, Price NL, Chang JW, Perez E, Cascajo MV, et al. Nrf2 mediates cancer protection but not prolongevity induced by caloric restriction. Proc Natl Acad Sci U S A. 2008;105(7):2325-30. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 38. Yamaza H, Komatsu T, Wakita S, Kijogi C, Park S, Hayashi H, et al. FoxO1 is involved in the antineoplastic effect of calorie restriction. Aging Cell. 2010;9(3):372-82. [Crossref]  [PubMed] 
 39. Demark-Wahnefried W, Nix JW, Hunter GR, Rais-Bahrami S, Desmond RA, Chacko B, et al. Feasibility outcomes of a presurgical randomized controlled trial exploring the impact of caloric restriction and increased physical activity versus a wait-list control on tumor characteristics and circulating biomarkers in men electing prostatectomy for prostate cancer. BMC Cancer. 2016;16:61. Erratum in: BMC Cancer. 2017;17 (1):71. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 40. de Cabo R, Mattson MP. Effects of intermittent fasting on health, aging, and disease. N Engl J Med. 2019;381(26):2541-51. Erratum in: N Engl J Med. 2020;382(3):298. Erratum in: N Engl J Med. 2020;382(10):978. [Crossref]  [PubMed] 
 41. Klempel MC, Kroeger CM, Bhutani S, Trepanowski JF, Varady KA. Intermittent fasting combined with calorie restriction is effective for weight loss and cardio-protection in obese women. Nutr J. 2012;11:98. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 42. Varady KA, Dam VT, Klempel MC, Horne M, Cruz R, Kroeger CM, et al. Effects of weight loss via high fat vs. low fat alternate day fasting diets on free fatty acid profiles. Sci Rep. 2015;5:7561. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 43. Mattson MP, Longo VD, Harvie M. Impact of intermittent fasting on health and disease processes. Ageing Res Rev. 2017;39:46-58. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 44. Maswood N, Young J, Tilmont E, Zhang Z, Gash DM, Gerhardt GA, et al. Caloric restriction increases neurotrophic factor levels and attenuates neurochemical and behavioral deficits in a primate model of Parkinson's disease. Proc Natl Acad Sci U S A. 2004;101(52):18171-6. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 45. Mattson MP. Gene-diet interactions in brain aging and neurodegenerative disorders. Ann Intern Med. 2003;139(5 Pt 2):441-4. [Crossref]  [PubMed] 
 46. Grune T, Shringarpure R, Sitte N, Davies K. Age-related changes in protein oxidation and proteolysis in mammalian cells. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001;56(11):B459-67. [Crossref]  [PubMed] 
 47. Zainal TA, Oberley TD, Allison DB, Szweda LI, Weindruch R. Caloric restriction of rhesus monkeys lowers oxidative damage in skeletal muscle. FASEB J. 2000;14(12):1825-36. [Crossref]  [PubMed] 
 48. Catenacci VA, Pan Z, Ostendorf D, Brannon S, Gozansky WS, Mattson MP, et al. A randomized pilot study comparing zero-calorie alternate-day fasting to daily caloric restriction in adults with obesity. Obesity (Silver Spring). 2016;24(9):1874-83. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 49. Sundfør TM, Svendsen M, Tonstad S. Effect of intermittent versus continuous energy restriction on weight loss, maintenance and cardiometabolic risk: a randomized 1-year trial. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2018;28(7):698-706. [Crossref]  [PubMed] 
 50. Rothschild J, Hoddy KK, Jambazian P, Varady KA. Time-restricted feeding and risk of metabolic disease: a review of human and animal studies. Nutr Rev. 2014;72(5):308-18. [Crossref]  [PubMed] 
 51. Halberg N, Henriksen M, Söderhamn N, Stallknecht B, Ploug T, Schjerling P, et al. Effect of intermittent fasting and refeeding on insulin action in healthy men. J Appl Physiol (1985). 2005;99(6):2128-36. [Crossref]  [PubMed] 
 52. Soeters MR, Lammış NM, Dubbelhuis PF, Ackermans M, Jonkers-Schuitema CF, Fliers E, Sauerwein HP, Aerts JM, Serlie MJ. Intermittent fasting does not affect whole-body glucose, lipid, or protein metabolism. Am J Clin Nutr. 2009;90(5):1244-51. [Crossref]  [PubMed] 
 53. Temizhan A, Tandogan I, Dönderici O, Demirbas B. The effects of Ramadan fasting on blood lipid levels. Am J Med. 2000;109(4):341-2. [Crossref]  [PubMed] 
 54. Nematy M, Alinezhad-Namaghi M, Rashed MM, Mozhdehifard M, Sajjadi SS, Akhlaghi S, et al. Effects of Ramadan fasting on cardiovascular risk factors: a prospective observational study. Nutr J. 2012;11:69. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 55. Tao Z, Aslam H, Parke J, Sanchez M, Cheng Z. Mechanisms of autophagic responses to altered nutritional status. J Nutr Biochem. 2022;103:108955. [Crossref]  [PubMed] 

.: Up To DateLoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com